Onsdag legger oljebransjen tall for risikoivået i Norge, melder Aftenbladet.

Her viser rapporterte tall at det aldri tidligere er blitt rapportert inn færre hendelser som kunne gitt storulykke på norsk sokkel som i 2018.

Resultater fra Risikonivå for norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser at det ikke var noen storulykker på norsk sokkel i 2018. Det var 31 hendelser man mener kunne gitt en storulykke – det laveste tallet siden målingene startet i 2000.

Den ferske rapporten viser at det som kalles totalindikatoren – indikatoren for storulykke – er på sitt laveste noen gang.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet (Ptil) karakteriserer sikkerhetsnivået i bransjen som høyt, og gleder seg over gode resultater.

– Vi ser en positiv trend når det gjelder storulykkerisiko, blant annet med færre hydrokarbonlekkasjer (lekkasjer av olje eller gass, red. anm.). Det var ingen dødsulykker i fjor, og vi ser også en reduksjon i antall personskader for norsk sokkel, sier Myhrvold.

Problemer på land

Ptil-direktøren er likevel ikke helt fornøyd. Hun mener fortsatt det skjer for mange lekkasjer, for mange hendelser knyttet til fallende gjenstander og for mange personskader.

– Vi kan ikke slå oss til ro med dette. Det er ikke godt nok, sier Myhrvold.

Og særlig etterlyser hun bedre resultater fra landanleggene. Fra de åtte landanleggene i Norge ble det rapportert om ti hendeleser som kunne ført til en storulykke, mot ni i 2017.

– På landanleggene ser vi dessverre en økning i skadefrekvensen for alvorlige personulykker. Antall hendelser med storulykkepotensial på landanleggene har dessuten vært stabilt over lengre tid. Jeg oppfordrer anleggseierne og bransjen til å se nærmere på resultatene her, og finne ut hvorfor de ikke beveger seg videre i riktig retning og hva som må til for å få til en forbedring.

Etterslepet øker

RNNP-rapporten viser at det ble registret sju lekkasjer av hydrokarboner som ikke ble antent i 2018, en nedgang fra ti i 2017. Nå er det fem år siden det ble rapportert en lekkasje av hydrokarboner i den alvorligste kategorien (10 kilogram per sekund).

I fjor var det 14 hendelser knyttet til brønnkontroll. Her var 13 vurdert med lavest risiko og én i mellomste.

Når det gjelder skader på konstruksjoner og maritime systemer, ble det registert seks i 2018, opp fra fem i 2017.

Rapporten viser også at etterslepet av forbyggende vedlikehold økte fra 2017 til 2018 – og at det gjelder noen plattformer. For de aller fleste plattformene og landanleggene har få timer etterslep innen forebyggende vedlikehold.

Flere skadet på land

Hverken på sokkelen eller på landanleggene var det dødsulykker i 2018. Totalt ble det registrert 193 personskader på sokkelen, en nedgang fra 204 i 2017. 25 skader ble vurdert som alvorlige i 2018, mot 29 året før.

På landanleggene det registrert ni alvorlige personskader i 2018, opp fra seks i 2017. Målt per arbeidstimer er frekvensen for alvorlige personskader på sitt høyeste nivå siden 2013.