Et alvorlig problem oppsto 16. januar 2019 klokken 22.46 mens West Hercules var i gang med boring av letebrønn 7132/2-1 i Barentshavet.

Plutselig ble den nedre stigerørspakken frakoblet idet bunnhullsstrengen skulle passere ned gjennom utblåsningsventilen (BOP). Hendelsen skjedde i forbindelse med klargjøring til boring, ifølge Ptil. Dette skulle aldri skjedd. Ptil har gransket uhellet.

Verken folk eller miljø ble skadet, men hadde den samme hendelsen oppstått på et senere tidspunkt med hydrokarboner tilstede, kunne situasjonen blitt «mer krevende med miljøskadelige utslipp til ytre miljø», ifølge Ptil.

Bryter med regelverket

Granskingen avdekket seks avvik fra regelverket norske myndigheter har pålagt Seadrill og Equinor å følge.

Senere fant Ptil 12 avvik og tre forbedringspunkter etter et tilsyn på West Hercules. Det skjedde i perioden 4. til 7. februar 2019 de Seadrills styring avberedskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø på den flyttbare boreriggen ble kontrollert

Den gang avslørte Ptils tilsyn også at Seadrill ikke hadde korrigert avvik som Ptil tidligere hadde påpekt.

En gransking har avdekket at årsaken til hendelsen 16. januar var «feil ved det automatiske frakoblingssystemet (ADS – Automatic Disconnect System) som ga signal til frakobling av nedre stigerørspakke fra BOP,» skriver Ptil i forbindelse med granskingen.

Det var rolig sjø og gode værforhold da hendelsen skjedde. Vanndypet er 293 meter.

Avvikene:

Det ble avdekket seks avvik fra regelverket. Disse beskriver Ptil slik:

 • Risikostyring
  Det var ikke utført tilstrekkelige risikoanalyser eller forelå tilstrekkelig beslutningsgrunnlag før jobben startet. En gjennomgang viser blant annet at HAZOP ( Hazard and Operability Analysis), som er en metode for å identifisere sikkerhetsmessige farer og utfordringer i forbindelse med utførelse, vedlikehold og drift, ikke var ble gjennomgått da arbeidet skulle starte, ifølge Ptil.
 • Kompetanse og kapasitet
  Personell med ansvar for planlegging og utførelse av installering hadde begrenset kompetanse om ADS systemet. Arbeidet var ikke tilstrekkelig tilrettelagt slik at sannsynligheten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner reduseres.
 • Prosedyrer og etterlevelse hadde mangler
 • Vedlikehold
  Intervjuer og dokumentgjennomgang viste også at det ikke var etablert rutiner for og oppfølging av vedlikehold av ADS systemet i vedlikeholdsstyringssystemet.
 • Endringsstyring
  Manglende styring av endringer knyttet til oppgraderinger av BOP og installering av ADS på West Hercules. Problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, er ikke tilstrekkelig belyst eller fulgt opp.
 • Påseplikt (Gjelder operatør Equinor)
  Equinor fulgte ikke opp hvorvidt Seadrill hadde tilstrekkelig kompetanse til å reinstallere dette utstyret selv, og fulgte ikke opp om det ble foretatt risikovurderinger knyttet til monteringen av ekstra utstyr. Equinor forsikret seg ikke om at planlegging og forberedelse til montering av sikkerhetskritisk utstyr ble utført på forsvarlig måte og i henhold til regelverket, ifølge Ptils granskingsrapport.

«Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Dette gjelder de fem første punktene. Det siste avviket omhandler påseplikt, og er rettet mot den ansvarlige operatøren. Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan dette avviket vil bli håndtert,» skriver Ptil i en melding.