Tidlig i april møtte en offshorearbeider Lundin Norway i Asker og Bærum tingrett. Mannen hadde saksøkt selskapet med krav om fast jobb etter å ha gått i turnus som innleid instrumenttekniker på Edvard Grieg-plattformen i nesten fire år – fra 7. januar 2015 til 26. desember i fjor.

Arbeidsmiljøloven gir rett til fast ansettelse dersom en person har vært leid inn til en bedrift i fire år.

Vil bli anket

Nå er dommen klar, og den 37 år gamle arbeideren fikk ikke medhold. Dermed får han ikke fast jobb i Lundin. Dommerne presiserer at avgjørelsen er tatt under tvil.

– Vårt medlem og tillitsvalgte i Lundin er naturligvis skuffet. Dommen vil bil anket, skriver advokat Karianne Rettedal i en e-post til Sysla.

Rettedal er advokat i fagforeningen Industri Energi og representerer mannen.

– Fast ansettelse er hovedregelen i norsk arbeidsliv, og departementet har klart uttrykt at det ikke er ønskelig med en utvikling som legger opp til at virksomheter begrenser fast ansatte til en kjernestab, og at innleide og midlertidig ansatte dekker faste arbeidsoppgaver i tillegg. Dommen er ikke i tråd med dette og undergraver innleides stillingsvern, mener advokaten.

Lundin ønsker ikke å kommentere rettens avgjørelse.

– Dommen taler for seg. Utover det har vi ikke behov for å kommentere saken, skriver kommunikasjonsdirektør Frøydis Eldevik i en tekstmelding.

Karianne Rettedal. Foto: Jon Ingemundsen

Spesialavtale

Retten har spesielt lagt vekt på at det var inngått en spesialavtale som ga rom for ekstra innleie på Edvard Grieg fra 12. desember 2017 og ett år framover mellom Lundin og fagforeningen Safe. Denne avtalen gjorde ifølge dommen at det var innenfor regelverket å leie inn instrumentteknikeren.

– Etter min vurdering legger retten mye mer i avtalen enn partene selv har gjort, og strekker den lenger enn intensjonen. Innleiere vil, om dommen står, kunne inngå tidsubegrensede avtaler om innleie som strekker seg langt ut over avtalens faktiske gyldighet så lenge innleie er gjort innenfor avtaleperioden. Det er ikke i tråd med arbeidsmiljøloven, mener Rettedal.

Ifølge dommen bekreftet representanter for Lundin i retten at selskapet “forholdt seg til fireårsregelen”. Dommerne presiserer at dette ikke er en akseptabel praksis.

“En omgåelse av regelen ved ikke å forlenge med en som nærmer seg fire års midlertidig ansettelse, og erstatte vedkommende med en annen som utfører helt tilsvarende arbeid, er imidlertid etter rettens oppfatning ikke i tråd med arbeidsmiljølovens intensjon og er etter rettens oppfatning heller ikke holdbar,” står det i dommen.

Må ikke betale erstatning

I et intervju i forkant av rettssaken avviste Lundin at selskapet spekulerer i fireårsregelen.

– Vi omgår ikke fireårsregelen, sa juridisk direktør Ian Anders Tobiassen da.

– Er det vanlig praksis i Lundin at innleide må ut når de nærmer seg fire år i selskapet?

– Det vil jeg ikke svare på, sa Tobiassen og viste til at selskapet ville prosedere sin sak i rettssalen.

Ifølge hovedregelen har Lundin krav på erstatning for sine saksomkostninger etter seieren i tingretten. Offshorearbeideren er imidlertid ikke dømt til å betale disse, noe det ifølge dommen er flere grunner til.

“Det vises her særlig til at saken har budt på tvil og til at Lundin ved avslutningen av innleieforholdet begrunnet dette med en praktisering av “fireårsregelen” som retten har funnet uholdbar,” skriver dommerne.