Arbeidet med en ny stortingsmelding om sikkerhet på sokkelen startet i slutten av november 2016, og etter planen skal den være klar vinteren 2018, sier departementsråd i arbeids- og sosialdepartementet Eli Telhaug, til Stavanger Aftenblad.

– Det er litt uvanlig at arbeidet med en stortingsmelding går over en periode med valg, men vi mener dette er et viktig område. Og vi ønsker å ha med oss trepartssamarbeidet i arbeidet med denne meldingen, sa Telhaug.

Arbeidsminister Anniken Hauglie har satt ned en arbeidsgruppe som skal gjennomføre en full gjennomgang av HMS-tilstanden i næringen. Denne gruppen skal også se på myndighetenes rolle og innretningen av gjeldende regelverk.

Rapporten fra denne arbeidsgruppen skal etter planen være klar i oktober.

Negativ retning

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2016, som ble lagt fram i april, viste at storulykkeindikatoren gikk i negativ retning både i 2015 og 2016.

Bekymringen er størst for økningen i antall hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser. Denne type hendelser har ofte storulykkepotensial.

– Når det først går galt, kan det gå voldsomt galt, sier Telhaug, og trekker fram brønnkontrollhendelsen på riggen Songa Endurance på Trollfeltet i fjor høst som et eksempel på noe som kunne ha gått veldig galt.

– Dette er ferskvare, og godt nok er ikke nok. Regjeringens ambisjon er at norsk sokkel skal være verdensledende på HMS. Petroleumsnæringen kan ikke ta sikkerhetsnivået for gitt. Det må jobbes med kontinuerlig.