Oljedirektoratets nyeste rapport om norske oljereserver viser at det tar lang tid før den norske oljebingen er tom.

Mens store selskap som ExxonMobil og Shell synlig har trappet ned virksomheten på norsk sokkel, mener Oljedirektoratet at det er mye mer å hente, skriver Stavanger Aftenblad.

Siden 1990 har de totale ressursene, inklusiv anslaget for uoppdagede ressurser, økt med over 40 prosent. Faktisk er det nå påvist mer ressurser enn vi forventet i 1990, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding som ble lagt fram i forbindelse med Oljedirektoratets årlige presentasjon for ressursanslagene på norsk sokkel.

Store reserver

Ved årsskiftet var det 77 funn på norsk sokkel som nå blir vurdert bygd ut. De fleste ligger i Nordsjøen, og de største ligger i Barentshavet. Ressursene i disse funnene utgjør 700 millioner standard kubikkmeter. Det tilsvarer 25 ganger Edvard Grieg.

Reserver: 3009 millioner Sm3 o.e. (standard kubikkmeter oljeekvivalenter) Reserver er olje- og gassressurser det er besluttet å utvinne.

Ressurser i felt og funn: 1542 millioner Sm3 o.e. Ressurser er olje- og gassressurser som er påvist og som forventes å bli utvunnet, men en beslutning om gjennomføring er ikke tatt.

Uoppdagede ressurser: 2870 millioner Sm3 o.e. Uoppdagede ressurser er ikke påvist og omtales ikke i denne rapporten. Disse ressursene er omtalt i ODs Ressursrapport 2016.

De uoppdagede ressursene i Barenthavet er nær doblet etter en ny kartlegging i østlige delen av Barentshavet nord. Resultat av denne kartleggingen ble publisert 25. april 2017 og vil først bli del av ressursregnskapet for 2017, som blir publisert i februar 2018.

– Sterk teknologi

I tillegg kan nær 850 millioner standard kubikkmeter produseres gjennom tiltak for økt utvinning, like mye som den totale produksjonen fra Statfjord-feltet siden oppstarten i 1979.

– I Norge har vi produsert olje og gass i snart 50 år og vi er fortsatt ikke halvveis. Det er funnet enorme mengder olje og gass på norsk sokkel som fortsatt venter på å bli produsert. Vi ønsker selskaper med evne og vilje til å ta i bruk ny kunnskap og avansert teknologi. Det vil gi lønnsom produksjon i mange tiår fremover, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, i pressemeldingen.

Potensial for mye mer

I en studie Oljedirektoratet har fått gjennomført på de 27 største oljefeltene, er potensialet fra økt utvinning anslått til 320-860 millioner Sm³. Det er viktig at nye metoder for økt utvinning blir testet, kvalifisert og tatt i bruk for å realisere potensialet.

– I tillegg har det blitt gjort 145 funn som vurderes som lite sannsynlig å bygge ut. Årsaken kan være at det er snakk om små volum og at det er langt fra infrastruktur. Noen krever endring i tekniske metoder eller så ligger de i tilbakeleverte utvinningstillatelser.

Men potensialet her er på 300 millioner Sm³ oe, noe som tilsvarer 10 ganger Edvard Grieg.

– Funnene er gjort og dersom forholdene endrer seg, kan disse bygges ut, sier Sølvberg.

Oljedirektoratet har for øvrig ikke vurdert den norske oljeproduksjonen i et klimaperspektiv og unnlater å si noe om hvor mye Norge eventuelt kan ta ut av oljereserver de neste ti-årene for fortsatt å oppfylle forpliktelsene i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.