– Vi har fått signaler om at partssamarbeidet er under press, og Petroleumstilsynet må bruke alle sine virkemidler når det er nødvendig, sier Hauglie.

– Det er ulike oppfatninger om hvordan det er under press. Men hvis en part opplever at det ikke fungerer som det skal, så skal dette tas på alvor.

Hun understreker at sikkerhetsnivået er bra i hovedsak, og at regimet er velfungerende. Men at det er forbedringspunkter og behov for utvikling.

– Vi skal være verdensledende på HMS, sier statsråden.

Hun er også klar på at det er næringen selv som har ansvaret for sikkerheten.

– Det er i næringens åpenbare interesse å ivareta sikkerheten til de ansatte.

Se opptak av presentasjonen under:

Sterkere Ptil

Myndighetene har også en viktig rolle i partssamarbeidet på sokkelen, understreker Hauglie. Hun sier at Petroleumstilsynet derfor må være sterkt og tydelig i alle faser.

Ifølge arbeidsministeren er det i noen tilfeller behov for at Ptil blir tydeligere i sin reaksjonsbruk, og etterprøver at avvik og pålegg blir fulgt opp.

– Tilsynet må etterprøve at pålegg blir fulgt. Tilsynet må på en systematisk måte ta i bruk hele verktøykassen sin.

– Vi er åpne for å styrke tilsynet der det trengs, men om det handler om kroner og øre eller andre ting, vil vi komme tilbake til.

«Regjeringen foreslår ikke å endre dagens HMS-regime eller tilsynsstrategi, men Petroleumstilsynet må på en aktiv og systematisk måte ta i bruk hele bredden av virkemidler når det er nødvendig,» heter det i meldingen.

Foto: Jon Ingemundsen

– Hendelser kan komme krypende og skjult. Regjeringen forventer at selskapene prioriterer forskning som kan øke sikkerheten, selv om det kan være litt fristende i disse tider å nedprioritere det, sier Hauglie.

Samarbeid er selve livet i det norske samfunn, sier ministeren.

– Alternativet er mer myndighetsstyring, mer inngripen og et mer rigid og kontrollerende regime. Det er jeg ikke overbevist om vil være bedre enn det vi har i dag.

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet, sier hun synes det er bra at meldingen viser hvordan det norske regimet er bygget opp.

– Jeg er glad for at man vektlegger regimet tydelig, med ansvaret som ligger der og partssamarbeidet, sier hun.

– Det å jobbe med tiltakene og med læring, og å forstå utviklingen med digitalisering er viktig og det pågår i Sikkerhetsforum. Myhrvold er leder for Sikkerhetsforum.

Myhrvold sier at i Petroleumstilsynet vil de gjøre sitt for å følge opp meldingen.

Kostnadskutt

Arbeidet med en ny stortingsmelding om sikkerhet på sokkelen startet i slutten av november 2016.

Arbeidsminister Anniken Hauglie satte ned en arbeidsgruppe, ledet av professor Ole Andreas Engen, som skulle gjennomføre en full gjennomgang av HMS-tilstanden i næringen. Denne gruppen skulle også se på myndighetenes rolle og innretningen av gjeldende regelverk.

Rapporten fra denne arbeidsgruppen ble presentert i september.

Konklusjonen var blant annet at kostnadskutt påvirker sikkerheten.

– Men på hvilken måte det påvirker sikkerheten er vanskelig å få klarhet i, sa Engen da han la fram rapporten.

Bakgrunnen for stortingsmeldingen er at flere fagforbund mente at kostnadskuttene truet sikkerheten på norsk sokkel, samt en rekke uønskede hendelser høsten 2016.

Det er den første i sitt slag siden 2011.

– I denne situasjonen vi er i nå, er det kanskje enda viktigere enn noen gang at partene finner gode løsninger sammen, at de som har skoene på også blir hørt når man skal komme med gode forslag til hvordan man skal kutte kostnadene uten at det går utover sikkerheten, sa Hauglie.