Styrmannen til fisketråleren som tidlig i oktober 2016 satte trålen fast i sikkerhetssonen til Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen, måtte i slutten av mai møte i Stavanger tingrett tiltalt for brudd på petroleumsloven paragraf 10–17 (se faktaboks).

Påtalemyndigheten la ned påstand om at den 45 år gamle styrmannen måtte dømmes til å betale 70.000 kroner i bot, samt til å betale saksomkostninger.

Selv nektet 45-åringen straffskyld.

Fikk hjelp

Fire vitner ble ført i retten. Blant dem var en representant fra fiskeridirektoratet som mente at det måtte legges til grunn at ikke bare trålen, men også fartøyet var innenfor sikkerhetssonen.

Det var mandag 3. oktober 2016 at den aktuelle fisketråleren fisket i området. Ifølge dommen er det allment kjent, både blant fiskere og i oljenæringen, at det ofte er mye fisk rundt en del oljeinstallasjoner.

FAKTA: PETROLEUMSLOVEN PARAGRAF 10–17

Petroleumsvirksomhet etter denne lov skal foregå på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende regelverk for slik petroleumsvirksomhet. Petroleumsvirksomheten skal ivareta hensynet til sikkerhet for personell, miljø og de økonomiske verdier innretninger og fartøyer representerer, herunder driftstilgjengelighet.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser eller vedtak truffet i eller i medhold av denne lov straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

Trålen satte seg fast i en trålavviserstolpe på 214 meters dyp cirka 133 meter innenfor sikkerhetssonen. Equinor, den gang Statoil, måtte bruke en ROV for å løsne trålen.

Første gang

Den tiltalte styrmannen skulle egentlig ikke vært på vakt da ulykken inntraff. Han ble kalt opp til broen fordi han aldri tidligere hadde trålt rundt sikkerhetssonen ved Gullfaks C. Da han kom til broen, hvor kapteinen var, var slepestrekene allerede lagt på kartet. Ifølge dommen var dette gamle streker, og det var disse styrmannen ble bedt om å følge.

Det var tiltalte som satt i førerstolen da trålen, på andre runde rundt installasjonen, satte seg fast.

I retten ble det likevel et tema hvem som egentlig hadde vakten på broen. Både styrmannen og skipperen var til stede.

Også skipperen har vært under etterforskning for forholdet, men saken mot ham skal ifølge dommen være henlagt på bevisets stilling. Rederiet til fisketråleren har ikke vært under etterforskning.

Frifinnelse

Retten kommer til at styrmannen må frifinnes. Grunnen er at det ikke kan ses bort fra hans forklaring om at han hadde frivakt forut for ulykken, men ble påkalt for opplæring på denne operasjonen.

I dommen vises det også til dekksdagboken hvor både tiltalte og skipperen av fisketråleren har notert den aktuelle dagen.

Retten peker også på at det var skipperen, som altså ikke var tiltalt i saken, som hadde lagt ruten som styrmannen fikk beskjed om å følge.

«Retten er etter dette kommet til at tiltalte ikke er å bebreide for brudd på sikkerhetssonen», skriver tingrettsdommer Bjørn Ristesund i dommen.