I Equinor er det for tiden stor uenighet om bemanning og sikkerhet. Sentrale tillitsvalgte mener at selskapets nye ordninger for bemanning og vedlikehold kan true sikkerheten til plattformene. Her pekes det særlig på lavere faste ansatte på hver plattform og at vedlikehold nå ikke skjer til faste tidspunkt, men blir utført etter en vurdering av risiko, skriver Aftenbladet.

Selv avviser Equinor faren for dårligere sikkerhet, og viser til at de tvert imot kan drive mer effektivt og sikrere. Nå har Petroleumstilsynet vært på besøk på Sleipner A-plattformen.

En fersk rapport derfra forteller om fire brudd på regelverket – og to av dem er knyttet til bemanning.

Merarbeid: 26 årsverk

Ansatte på Sleipner A-plattformen jobber langt mer enn hva som er avtalt, viser tilsynet. I 2017 jobbet de i snitt 230 timer mer enn et ordinært offshoreårsverk på 1460 timer – noe som tilsvarer 16 prosent. I 2018 ble det enda mer, med 260 timer i snitt til midten av november.

Totalt utgjør merarbeidet nesten 26 årsverk, skriver Petroleumstilsynet. Bemanningen på Sleipner A var tidligere på 180 Equinor-ansatte, som etter den nye driftsorganiseringen skal være 156 i løpet av 2019.

Det blir også påpekt at utstrakt bruk av arbeid utover avtalt arbeidstid og alminnelig arbeidstid, har vært godt kjent. Regelverket sier imidlertid at slikt ekstraarbeid kun kan utføres ved særlige behov og over en tidsbegrenset periode. Når behovet er mer eller mindre permanent, skal Equinor sørge for at det løses på en annen måte enn ved overtid.

Økt stress

Petroleumstilsynet konkluderer også med at Equinor ikke har sikret «tilstrekkelig bemanning og kompetanse» på Sleipner A-plattformen.

I motsetning til det selskapet selv hevder, er forståelsen ute på gassfeltet at Equinor prioriterer effektivitet og økonomi framfor helse, miljø og sikkerhet. I intervjuer med Petroleumstilsynet ga ansatte uttrykk for at økt arbeidsmengde og redusert kapasitet hadde ført til stress og følelsen av ikke å gjøre en god nok jobb.

Redusert kapasitet hadde også gjort det vanskeligere å opprettholde kompetanse, samt at planleggingen er blitt dårligere, og at uforutsigbarheten og arbeidsbelastningen har økt, ga ansatte uttrykk for til Petroleumstilsynet.

Kreftfarlig gass

Equinor får også kritikk for å sikre at arbeiderne ute på Sleipner A ikke blir utsatt for helsefarlige kjemikalier. Her pekes det på at kartlegging av hvem som kan bli utsatt for den kreftfremkallende gassen benzen, ikke er fullført. Petroleumstilsynet skriver også at det i verkstedet blir brukt helseskadelige sprayer, men at kjennskapen til helseeffektene av disse var lav.

– Få jobben gjort

Det fjerde avviket fra regelverket på Sleipner A går på frakting av stillasdeler. Bæring av slike deler er et kjent problem på plattformen, og Petroleumstilsynet har påpekt det i et tilsyn tilbake i 2013. Heisen klarer ikke å ta stillasdeler lenger enn tre meter, og når kranen kunne være opptatt med andre oppgaver, var det blitt aksept for mer bæring av stillasdeler mellom etasjene. Dette gir tidvis høy belastning for stillasarbeidere, skriver tilsynet i rapporten.

Stillasarbeid er noe Equinor har satt ut til underleverandører. Ansatte her uttrykker til Petroleumstilsynet at arbeidspresset har økt, men at de likevel ikke blir utsatt for mer press hvis arbeidet ligger etter oppsatt plan. Samtidig som de får beskjed om at det er tid til å jobbe sikkert, er marginene små, framgår det av rapporten: «Mangel på fremdrift ville føre til at virksomheten tapte penger og at en ville strekke seg langt for å få jobben gjort.»

Equinor har frist til 15. august på å svare på hvordan de vil følge opp avvikene rapporten påpeker.