Det var 10. mars i år at det oppstod en gasslekkasje på Åsgard A.

Lekkasjen oppstod da brønn S-4 på havbunnsramme S skulle koples til av boreriggen Deepsea Bergen.

Kunne gitt dødsfall

Brønnen var frakoplet og blindflens var installert på tilknytningspunkt mot manifold (samlerør). Lekkasjen oppsto da blindflensen ble fjernet, melder Petroleumstilsynet.

Den varte i cirka 20 minutter.

Basert på tall fra Statoil, som er operatør, var utslippet estimert til cirka 31 tonn gass og 1,6 tonn kondensat. I tillegg ble produksjonen fra brønnramme S nedstengt i 28 dager.

Ingen personer ble skadet i hendelsen, men ved andre værforhold kunne utslippet gitt antennbar gass i dekksåpningen på Deepsea Bergen, noe som kunne gitt dødsfall om det var personer i området.

Fem avvik

Granskingen har indentifisert fem avvik og ett forbedringspunkt.

  • Barrierer: Det var ikke etablert barriere for å hindre utslipp til sjø ved arbeid på havbunnsrammen.
  • Risikovurderinger: I forbindelse med planlegging og gjennomføring av operasjonene på brønn S-4, var viktige bidragsytere til risiko og endring av risiko ikke identifisert og behandlet.
  • Ansvar: Ansvar for testing av isoleringsventiler var ikke entydig definert og samordnet i forbindelse med de pågående operasjonene.
  • Kjennskap til styrende dokumentasjon: Krav til barrierer i styrende dokumentasjon for arbeid på brønnrammen var i liten grad kjent for involvert personell.
  • Kravdokumenter: Relevante krav i styrende dokumenter angående isoleringsventiler blir ikke belyst i de operasjonelle prosedyrene

Forbedringspunkt:

Oppfølging: Oppfølgingen fra ledelsen har ikke bidratt til å identifisere tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler.

Statoil skal nå redegjøre for hvordan avvikene blir håndtert, og komme med en vurdering av forbedringspunktet som er identifisert.