Foto: Jarle Aasland

Nå jobber de 28 dager offshore av korona-frykt

Noen offshorearbeidere oppholder seg nå 28 dager offshore mot vanligvis 14, melder Petroleumstilsynet


  • Elisabeth Seglem
  • Stavanger Aftenblad
Publisert

For å redusere smitterisiko og dekke opp for personell som er i karantene, har flere selskaper utvidet oppholdsperioden offshore fra 14 til 21 dager, som Aftenbladet har fortalt.

Men presset er økende på opphold utover 21 dager og flere selskaper tar i bruk muligheten til å utvide fra 21 til 28 dager, melder Petroleumstilsynet.

En slik utviding er det rom for i HMS-regelverket (rammeforskriften 42).

Forhandler om lange offshoreopphold

Flere selskaper er i forhandlinger med fagforeningene om midlertidig endring i skiftplaner, for eksempel fra 2-4 til 3-6.

«Vernetjenesten er opptatt av at presset på gjenværende bemanning øker. Mange er urolige for familie og situasjonen på land og at dette kan redusere årvåkenhet og konsentrasjon i arbeidssituasjonen», påpeker Ptil.

Tilsynsmyndigheten ser også utfordringer framover. Dette er forhold som på litt sikt kan medføre at produksjon og aktiviteter må begrenses eller avsluttes:

  • Problemer med å få ut personell (fortrinnsvis fra utlandet) til å gjennomføre sikkerhetskritisk vedlikehold/arbeid
  • Problem med å få skiftet ut personell – at slitasje på folk kan medføre ytterligere reduksjon i drift. Ingen selskaper melder om at dette er nært forestående
  • Problem med skipstransport av olje og produkter fra landanlegg og innretninger kan indirekte medføre nedstenging av produksjon.
  • Fare for at bemanningen om bord ikke er i stand til å håndtere en krevende situasjon innenfor produksjon/boreoperasjon dersom mange skulle bli syke eller settes i karantene.
  • Fra vernetjenesten blir det reist spørsmål om en bør igangsette nye aktiviteter innenfor boring og brønn dersom det kan bli problematisk å håndtere disse med redusert bemanning/kompetanse.

Petroleumstilsynet kommer jevnlig med oppdatering på sikkerhetsrisiko og produksjon i forbindelse med koronapandemien.

«Det er ikke tegn til at sikkerhetsnivået er svekket,» var vurderingen for fire dager siden.

Det er fortsatt ikke kommet melding om at faste innretninger på sokkelen eller landanlegg har begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av koronasituasjonen.

«Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som boring, brønnvedlikehold komplettering mv. Noe brønnplugging stanses og utsettes, noen boreoperasjoner avsluttes/påbegynnes ikke,» melder Ptil

Tre flyttbare innretninger er fortsatt ute av drift som følge av korona-situasjonen. Men ellers er melder selskapene om liten endring i forhold til situasjonen 17.3.2020.

Bemanning kraftig redusert

Selskapene begrenser aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon. Dette er typisk prosjekter, ombygginger, deler av vedlikeholdet, inspeksjoner og ulike typer besøk. Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt.

Selskapene følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger for å redusere bemanningen, håndtere smitterisiko, beskytte den enkeltes helse og redusere sannsynlighet for nedstenging av produksjon.

På faste innretninger er bemanningen så langt redusert med 20-30 prosent, noe mindre på flyttbare innretninger.

Utsatt revisjonsstans

Vurderinger av ytterligere reduksjon i aktiviteter pågår kontinuerlig, det vurderes blant annet utsettelse av revisjonsstanser for oppgraderinger og vedlikehold. To landanlegg har allerede besluttet å utsette sommerens revisjonsstanser. Sikkerhetsmessige konsekvenser av slike reduksjoner blir et stadig mer relevant tema.

Selskapene rapporter at de følger sine prosedyrer for å gjennomføre risikoanalyser og følger opp disse med tiltak for å sikre forsvarlig drift, melder Ptil.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail