Martin Linge-moduler lå våren 2018 ved Rosenberg i Stavanger for gjennomgang, men ute i havet har prosjektet ytterligere utartet. Foto: Jarle Aasland.

Ingen vet om Martin Linge blir lønnsomt for Staten

Verken Equinor, Oljedirektoratet eller Olje- og energidepartementet kan svare på om Martin Linge-utbyggingen noensinne blir lønnsomt for det norske fellesskapet.


  • Tor Gunnar Tollaksen
Publisert

Nylig forsøkte SVs Lars Haltbrekken å få svar på om Martin Linge-utbyggingen blir lønnsom for den norske staten. På et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, kan minister Freiberg ikke svare på dette.

Men han skriver at med en internrente før skatt på 2,21 prosent over levetiden, er det beregnet en positiv avkastning på investert kapital ved en oljepris på over 61 dollar fatet.

«Linge-feltets samlede inntekter forventes å overstige summen av akkumulerte investerings- og driftskostnader i løpet av 2025», skriver Freiberg.

Martin Linge-feltet i Nordsjøen er et olje- og gassfunn som ble gjort i 1978. Equinor ble operatør for Martin Linge-feltet i mars 2018. Foto: NORSK PETROLEUM

– Har fulgt opp Linge

Men som Lars Haltbrekken påpeker, er denne beregningen sett fra når operatør regner med avkastning på investeringer – men om Staten og samfunnet går i overskudd er noe annet.

Når Aftenbladet spør departementet om hvorfor Freiberg ikke kan svare på dette, vises det igjen til når operatøren kan forvente at de samlede inntektene antas å overstige investerings- og driftskostnader.

«Hvilken lønnsomhet utbygging vil oppnå vil man først vite etter at produksjonen er avsluttet. Det er rettighetshaverne som har ansvar for gjennomføring av utbygginger på norsk sokkel. Myndighetene kan gi viktige bidrag for å bidra til god erfaringsoverføring fra utbygging til utbygging og mellom selskaper for derigjennom å bidra til å redusere sannsynligheten for kostnadsoverskridelser og forsinkelser i nye utbyggingsprosjekter. Flere tiltak er gjort de siste årene for å legge enda bedre til rette for slik erfaringsoverføring. Departementet har fulgt opp Linge-utbyggingen innenfor rammen av den veletablerte rollefordelingen i sektoren og fastlagt petroleumspolitikk.»

Fellesskapet dekker for rundt 90 prosent av overskridelsene for Martin Linge. Foto: Equinor

Fellesskapet betaler

– Vi får ikke noe klart svar på om og når feltet blir lønnsomt for den norsk staten. Dette er Goliat-saken om igjen. Goliat kan bli lønnsomt for oljeselskapet, men ulønnsomt for det norske samfunnet, som har dekket opp for overskridelsene av prosjektet, konstaterer Lars Haltbrekken og understreker alvoret:

– I praksis kan et felt med store overskridelser være god butikk for utbygger, men ulønnsomt for Staten.

Haltbrekken sikter til at om lag 90 prosent av overskridelser som Martin Linge-utbyggingen og Goliat-sprekken representerer, belastes norske skattebetalere. Mens Goliat-sprekken var på om lag 20 milliarder kroner, har Martin Linge-prisen nesten doblet seg og sprekken er nå på 25,7 milliarder kroner (2019-kroner).

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg kan ikke svare på om Staten vil tjene penger på Martin Linge-utbyggingen. Foto: Jarle Aasland

Equinor vet ikke

Equinor kan ikke svare på om og når Martin Linge-utbyggingen blir lønnsomt for det norske samfunnet, men viser til Olje- og energidepartementet. Noe svar på om Martin Linge i løpet av levetiden blir lønnsomt for Staten kan heller ikke Oljedirektoratet gi til Aftenbladet.

«Endelig lønnsomhet ved en utbygging avhenger av mange faktorer – som kostnader, priser på olje og gass og hvor mye ressurser som hentes ut. Dette er forhold en først kjenner endelig resultat av etter at produksjonen er avsluttet», skriver Oljedirektoratet som viser til plan for utbygging og drift for hvilke vurderinger som ble gjort på forhånd.

Og i den står det følgende:

«Basert på operatørens beregninger, anslag gjort av Oljedirektoratet og vurderinger gjort av Petroleumstilsynet fremstår utbyggingen av Martin Linge-feltet som et samfunnsøkonomisk lønnsomt og tilstrekkelig robust prosjekt….»

På spørsmål om hvordan Oljedirektoratet har fulgt opp utbyggingen underveis, skriver Oljedirektoratet:

«Oljedirektoratet har, innenfor den veletablerte rollefordelingen i sektoren, fulgt opp prosjektet gjennom møter og dialog med utbygger underveis og ved ulike milepæler. Formålet med denne aktiviteten er å bidra til god erfaringsoverføring i næringen.»

Lars Haltbrekken er ikke fornøyd med de mangelfulle svarene om Martin Linge-utbyggingen vil bli lønnsom for Staten.

Bekymret for felleskassen

Men at fellesskapet taper penger på oljeutbygginger som sprekker med flere titalls milliarder kroner, bekymrer SVs Lars Haltbrekken. Han er ikke fornøyd med de mangelfulle svarene og vil følge denne saken videre. Han er tydelig på at Martin Linge-utbyggingen lider av manglende kontroll og oppfølging underveis.

– Utbyggingen viser igjen behovet for å gjøre økonomiske analyser av olje- og gassprosjekter i lys av en verden som skal nå klimamålene. En verden som skal fristille seg fra fossil energi, kan forsterke den negative spiralen for prosjektene, sier Haltbrekken.

– Hvordan følger dere opp videre?

– Vi kommer til å stille flere spørsmål. Her skal vi prøve å få svar fra statsråden. Dette viser behovet for å få en skikkelig samfunnsøkonomisk vurdering av nye olje- og gassprosjekt sett i lys av Parisavtalen – klimamålene som verden skal ha nå. Når verden skal fri seg fra fossil energi, vil olje og gass miste verdi. Da er det utrolig viktig at vi har et godt grunnlag for de beslutninger vi skal ta framover, sier han.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail