Det har lenge vært snakket om en norsk demonstrasjonspark for flytende havvind. Temaet var oppe så tidligsom i 2010, og har blitt tatt opp igjen ved ulike anledninger etter det.
Stortinget har behandlet temaet flere ganger. I Stortingsvedtak 869, 9. juni 2016 heter det: «Stortinget ber regjeringen senest i 2017 sørge for en støtteordning til realisering av demonstrasjonsprosjekt for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi.»

I St. Prop. 1S (2017 -18) har regjeringen v/ Olje og energidepartementet i kap 16. presentert en «Strategi for flytande vindkraft». Det er her ikke lagt inn noen midler til etablering av et demonstrasjonsprosjekt.

Stort potensial

Det økonomiske potensialet for norsk havvindnæring er stort, slik det framgår av oppslag i Sysla seinest onsdag 21. mars og i rapporter som er utarbeidet ulike aktører. Norwegian Energy Partners (Norwep) har laget flere markedsrapporter. Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA lanserte rapporten “Havvind – et nytt norsk industrieventyr” 9. november 2017 der de peker på mulighetene for norsk industri. Den industrielle interessen og potensialet er altså til stede. Også på forskningssiden er Norge godt rustet, blant annet gjennom arbeidet som ble gjort i de to forskningssentrene for havvind, NORCOWE og NOWITECH.

Verdensledende

Norge er verdensledende på flytende havvind. Hywind demo var verdens første fullskala flytende vindturbin da den ble sjøsatt utenfor Karmøy i 2009. Hywind Scotland er verdens første vindpark med flytende vindturbiner.
Sammenstillingen av turbinene ble gjort på Stord, og flere norske firma har levert til prosjektet. Statoil står bak begge disse prosjektene.
Universitetet i Bergen tok et initiativ for en demopark for flytende havvind i november 2017. Flere universiteter og industriaktører støttet opp om dette initiativet. Etter dette har forslaget blitt enda mer aktuelt, blant annet gjennom Aker Solutions oppkjøp i Principle Power, Dr.techn.Olav Olsens vellykkede modelltest av OO-Star Wind Floater og Statoils planer om å elektrifisere olje- og gassplattformer med flytende havvind.

“Norsk Havvind AS”

For å komme videre med planene om en norsk demopark for flytende havvind foreslår vi at det opprettes et selskap «Norsk Havvind» (Norvind) som har som formål å realisere 1-2 demoparker for flytende havvind i norske farvann. Selskapet bør ha en stor statlig eierandel, men også være åpent for private og andre offentlige aktører. Organiseringen av et slikt selskap kan for eksempel gjøres etter modell av Teknologisenter Mongstad (TCM), hvor staten via Gassnova har en eierandel på nær 80 prosent. Dette bør gjøres raskt, slik at man kan starte planleggingen av en demopark i løpet av 2018. Vi må unngå at Norge kommer på etterskudd i forhold til det som skjer internasjonalt, som for eksempel i Frankrike.

De konkrete studiene som må utføres i 2018, forprosjektfasen, kan utføres tilsvarende som for eksempel mulighetsstudien for CO2-håndtering i Norge – Smeaheiaprosjektet.
Norsk Havvind kan bestille de nødvendige analyser og rapporter fra norske og utenlandske fagmiljøer. Styret i Norsk Havvind vil måtte spille en aktiv rolle i oppstarten av selskapet, og det er derfor viktig at styret har god teknisk og økonomisk kompetanse på havvind, og spesielt flytende havvind. Flere norske forskningsmiljø bør være representert i styret.

Om fransk satsning på flytende havvind: