Eksempler på store samfunnsutfordringer er å sikre verdens jord og vannressurser, minske ulikhet og forbedre utdanning. Dette er hovedkonklusjonene i Global Opportunity Report 2017, analysen som hvert år utgis av DNV GL, FNs Global Compact og den danske tenketanken Sustainia.

Rapporten viser hvordan det globale næringslivet engasjerer seg for å finne tiltak som driver oss fremover mot den verden vi ønsker oss, det fremtidsbildet som FNs 17 bærekraftsmål gir oss. Global Opportunity Report er et mulighets- og løsningsbasert svar på World Economic Forum Global Risk Report.

De viktigste funnene

Den bistår ledere, bedrifter og organisasjoner med å orientere seg om nye markeder, nye forretningsmuligheter og løsninger. I 2017-utgaven har 5500 ledere fra næringslivet, offentlig forvaltning og sivilsamfunnet i fem verdensdeler bidratt med sin innsikt. I år har rapporten fokusert på fem typer risiko: utarming av jordsmonn, cybertrusler, økende ulikhet, ustabile regioner og byer som rammes av klimaendringer.

Noen av de viktigste funnene i 2017 rapporten er

  • Smart vannteknologi oppfattes som den største markedsmuligheten.
  • Å sørge for e-læring til konfliktrammede områder er den nest største muligheten, som også gir næringslivet anledning til å bidra til å spre kunnskap og skape fredeligere samfunn.
  • Stigende tillit til at digital teknologi, som blant annet blockchain-teknologi og kunstig intelligens, kan hjelpe til å bekjempe global risiko, som cyberkriminalitet og økende ulikhet.
  • Digitalisering transformerer eksisterende forretningsmodeller og fremmer nye former for samhandling
  • Energimarkedene er i stor endring og blir smartere, desentralisert og fornybart

Smart vannteknologi blir ansett som å ha størst effekt og anvendelse av samtlige muligheter. Det er essensielt med teknologi som automatisk sparer og gjenbruker vann og beskytter denne knappe ressursen.

FNs bærekraftsmål staker ikke bare ut en klar kurs mot en bærekraftig verden som alle må forholde seg til, men skisserer også nye markeder og muligheter for ansvarlige bedrifter.

Teknologi brukes i dag for å rasjonalisere og transformere eksisterende industri og til å etablere nye markeder og arbeidsoppgaver. Rapportens funn viser entydig at bedriftsledere fra alle deler av verden er villig til å bruke teknologi for å innfri FNs utviklings og bærekraftsmål, og samtidig ta i bruk innovative teknologier og forretningsmodeller som bidrar til å skape nye arbeidsplasser.

Fremtidens arbeidsplasser

Rapportens entydige budskap er at bedrifter står klar til å ta i bruk digital teknologi for å forbedre bærekraftig utvikling. For eksempel svarte 38 prosent av lederne som ble spurt i undersøkelsen at de sannsynligvis vil utnytte muligheten med intelligent cybersikkerhet, som drives frem av kunstig intelligens.

Jeg er ikke overrasket over at digitalisering er fellesnevneren i analysen. Vi forventer å se omfattende og nye teknologiløsninger de nærmeste årene når vi for alvor entrer den fjerde teknologiske revolusjon. Begreper som automasjon, maskinlæring, dyplæring, blockchain og cyber-fysiske systemer vil få reell mening og skalering i løpet av de neste fem årene. Det meste av teknologien er allerede kjent for oss. Det nye ligger i å kombinere avansert teknologi fra tidligere atskilte domener – som for eksempel mekaniske, biologiske, elektriske, optiske og digitale fagfelt. Nye kombinasjoner og høy implementeringshastighet, vil være byggeklossene i den nye tidsalderen.

Å sørge for digitale læringsløsninger for barn i konfliktområder er rangert som nummer to på listen over muligheter i 2017-rapporten. Dette er basert på den antatte samfunnsmessige innflytelsen dette vil ha og næringslivets evne til umiddelbart å utnytte muligheten. Rapporten viser at bedriftsledere er klare til å sette i gang – også til å gå inn i høyrisikoområder for å gi sterkt etterlengtede digitale læringsmuligheter til barna.

Veien mot fremtiden

Omstillingen til et lavutslippsamfunn fører til at noen mister de jobbene de har i dag. Norge er helt nødt å skape nye arbeidsplasser gjennom innovasjon og utvikling og implementering av ny teknologi, nye løsninger og forretningsmodeller. Automasjon og maskinlæring er teknologier som langt på vei kan kompensere for de høye lønns og arbeidskostnader her i Norge. Teknologiene kan muliggjøre en re-industrialisering av Norge hvor kunnskap og kompetanse fortsatt vil være de viktigste råvarene.

Norge generelt og Vestlandet spesielt er godt posisjonert med infrastruktur og god tilgang på ren energi til utslippsfri produksjon, verdiskaping, og høykompetent arbeidskraft. Kombinert med at vi har et samfunn preget av korte avstander og høy tillitt gjør at vi har muligheter til å ligge i front når nye løsninger skal skapes og settes i arbeid. At samfunnet vårt er preget av stor tillit er i bunn og grunn vår fremste sosiale kapital.

Fornybar energi, elektrifisering av transport på land og sjø, mat og energi fra havet, smarte og effektive samfunn og bygg, helse og velferd og bioøkonomi er områder og markeder som peker mot den verden vi beveger oss mot.

Som et eksempel vil jeg påstå at vårt marine cluster er vårt Silicon Valley, eller kanskje bedre «Ocean Valley». En bransje preget av høyt utdanningsnivå og høyt teknologi-innhold med enkel tilgang til ledende selskaper og institusjoner innen utdanning, forskning, forsikring og finansiering. Vi vet også at nysgjerrighet, nytenkning og omstilling sitter i selve ryggmargen.

Arbeidsplasser i grensesnittet

Uansett hvor en er i verden vil en slite med å finne en marin klynge som kan måle seg med den norske når det gjelder vilje og evne til å tenke nytt. Så hvor kan vi bli best? Vi kan for eksempel bli best innen hybride og elektriske autonome skip – hvis vi vil. Produsert med bærekraftig energi. Alt vi trenger er her.

Verden rundt oss sier ofte «look to Norway». Så «Made in Norway» betyr ikke bare bærekraftig, men også kvalitet, integritet og ikke minst tillit. Vi har nå en unik mulighet til å ta ledelse i det grønne skiftet. Denne uken sendte den amerikanske senatoren Bernie Sanders ut følgende tweet til sine 4.6 millioner følgere «Congratulation to Norway for moving aggressivly to electric and hybrid cars. We have much to learn from them». Dette er bare et eksempel hvor vi nå må omsette vårt forsprang til produkt og tjeneste innovasjon og gjennom det skape de nye grønne arbeidsplassene.

Mange av de nye arbeidsplassene vil komme i grensesnittet mellom eksisterende sektorer. Gjennom samarbeidet mellom DNV GL, FNs Global Compact og Sustainia har vi en felles visjon om en tryggere og mer bærekraftig verden og vi ønsker å inspirere til samarbeid for å realisere visjonen.

Med dette som bakteppe ser jeg frem til å møte dere på Fornybarkonferansen i Bergen 15. Mars. Da skal vi diskutere hvordan veien til lavutslippsamfunnet skaper nye muligheter, løsninger og ikke minst nye arbeidsplasser som skal ta Vestlandet, Norge og verden inn i en sikker og bærekraftig fremtid