Foto: Roar Christiansen

– Det er ikke enkelt nok for rederiene å velge miljøvennlige løsninger

Norge er verdens fremste sjøfartsnasjon, både på kompetanse og teknologi. Vi må derfor ta et lederansvar for det grønne skiftet i internasjonal skipsfart.


  • Eirik Fusa
  • regiondirektør Danske Bank Vestlandet
Publisert

I mer enn 125 år har den hardtarbeidende lille fergen «Beffen» fra Bergens Elektriske Færgeselskab (B.E.F), utrettelig fraktet folk trygt over Vågen, kun drevet på batteri. Med tiden ble fergene bygget om med dieselmotorer, men i 2016 la eieren om til en mer miljøvennlig kurs for fergen, og diesel ble byttet ut med elektriske motorer. Selv om dieselen ble kastet ut, ble duren fra de gamle motorene igjen, men kun i den form at den spilles over høyttalerne.

På samme måte som Beffen kastet loss og peilet om til klima-kurs, bør resten av sjøfarts-Norge også gjøre det. Reduksjonen av skipsfartens klimautslipp spiller en avgjørende rolle for å nå de klimamålene som er satt i Parisavtalen.

Foreløpig er det lite som gjøres for å redusere disse utslippene internasjonalt, til tross for at verden kunne redusert utslippene med tre fjerdedeler, om vi bare hadde tatt i bruk den teknologien og de metodene vi allerede har tilgang på, ifølge IMO. Norske rederier disponerer en flåte som i sum slipper ut like mye CO2 som hele det norske fastlandet. Men vi skal heller ikke glemme at et containerskip kan erstatte opp mot firehundre vogntog, noe som ikke bare reduserer CO2 utslipp, men også svevestøv, køer, ulykker og veislitasje. Derfor må satsningen skje til sjøs.

Norske rederier har allerede startet på den viktige jobben det er å satse miljøvennlig, et arbeid som vekker internasjonal oppmerksomhet. Myndighetenes ansvarlighet i anbudsprosessene, der de krever at alle nye ferger skal være null- og lavutslipp, gir resultater.

I Hordaland er det ikke bare Beffen som tilbyr eksosfri reise. Rederiene våre bygger elektriske ferger i stor skala. Skipene er i verdenstoppen når det gjelder innovasjon og miljø, og skal betjene fem av de 130 fergesambandene vi har i landet. Teknologien kommer i hovedsak fra Vestlandet og Hordaland.

The Norwegian Center of Expertice sitt maritime miljø spiller også en viktig rolle i kampen for et grønnere klima til sjøs. De jobber kontinuerlig med å skape ny miljøvennlig maritim teknologi. Dette innebærer blant annet «The Urban Water Shuttle» som utvikles i Bergen. Fartøyet er helelektrisk med solcellepaneler på toppdekket, spesielt tilpasset urbane miljøer. Utformingen av skipet tar ikke bare hensyn til miljø gjennom sine systemer og byggematerialer, men er også utviklet for å være billigere å produsere. En satsning på grønn skipsfart kan med andre ord både være mer miljøvennlig og mer økonomisk gunstig.

Landsstrøm for cruiceskip er et annet viktig miljøtiltak. Også her er Bergen et forbilde for resten av landet. Allerede i februar 2018 var Bergen Havn den første havnen som dokket inn Hurtigruten på landstrøm. Hurtigruten ligger gjennomsnittlig i underkant av syv timer til kai i Bergen. For å drifte hotellet på skipet i denne tiden ville Hurtigruten tidligere forbrent over 1 400 liter diesel.

Denne type initiativer trenger vi flere av, men disse er dessverre bare noen av unntakene i den internasjonale skipsfarten. Mye av årsaken til rederienes manglende satsninger på miljøvennlige skip er finansieringsordningene. Derfor har Danske Bank engasjert seg i Grønt Kystfartsprogram – et samarbeid mellom flere ulike ekspertmiljøer, inkludert DNV GL og Norges Rederiforbund. Sammen jobber vi mot et felles mål om å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart i Norge, drevet med null- og lavutslippsløsninger. Som bank bidrar vi som ekspert på økonomi, lønnsomhet og finansiering. Vårt bidrag til løsningen er å undersøke hvordan Norge nå, og i fremtiden, kan bli bedre på finansiering og skapelse av de riktige finansieringsmekanismene som skal til for en grønn skipsfart. På denne måten vil vi gjøre det mer attraktivt å investere i grønne skip.

Så langt er undersøkelsene våre entydige: Det er ikke enkelt nok for rederiene å velge miljøvennlige løsninger. Vi må ikke bare gjøre det enklere, men også mer lønnsomt å bytte ut gamle, fossile skip med nye, grønne skip.

Norge har allerede bevist at miljøsatsinger fungerer. Vi har vært en internasjonal ledestjerne når det kommer til overgangen til lavutslipp i passasjerfart, Bergen og Beffen er et eksempel på dette. Nå trenger vi en tilsvarende satsning på grønn skipsfart, og det snarest!

Del på
facebooktwitterlinkedinemail