Sjøfartsdirektoratet overleverte fredag en rapport til Klima- og miljødepartementet. Den konkretiserer tiltak som skal redusere forurensning fra cruiseskip og annen skipsfart i norske verdensarvfjorder.

Målet er å få bukt med de økte utslippene som voksende cruisetrafikk har medført.

– Dette er konkrete tiltak som både vil beskytte miljøet i disse enkeltfjordene, og samtidig gjøre skip som ferdes over store deler av norskekysten mer miljøvennlige. Vårt inntrykk er at cruiseskipsnæringen og deres kunder oppfatter miljøkrav som en naturlig og positiv del av virksomheten, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding.

Luftforurensing størst problem

Tiltakene foreslås for Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden, som alle står på UNESCOs liste over verdensarvområder.

Sjøfartsdirektoratet har kartlagt miljøutslipp i disse områdene.

Kartleggingen konkluderer med at utslippene til sjø er lave og innenfor utslippskravene, mens utslipp av forurensning til luft tidvis overstiger grensene for det som kan være helseskadelig. Spesielt når cruisetrafikken er størst, i juni, juli og august, er dette et problem.

De fleste skipene som trafikkerer fjordene er bygget før år 2000 og har motorer uten moderne renseteknologi. Dette fører blant annet til utslipp av partikler, svoveloksider (SOx) og NOx.

Bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold eller eksosvaskesystemer, har imidlertid ført til at SOx-utslipp ikke overskrider varslingsklassene.

Rensing og forbud

I rapporten foreslår Sjøfartsdirektoratet følgende krav til cruiseskip og annen skipsfart som skal besøke de norske fjordene:

  • Krav om at skip skal ha rensesystemer som reduserer utslipp av NOx
  • Kun tillate bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold
  • Synlig utslipp av røyk fra skip skal oppfylle krav til gjennomsiktighet
  • Rapporteringskrav innføres for alle skip som går inn i verdensarvfjordene
  • Redusere antall skipsanløp totalt eller per dag/uke
  • Fastsette maksimal hastighet i definerte soner for å redusere drivstofforbruk og utslipp
  • Forbud mot utslipp av scrubbervann
  • Forbud mot utslipp av gråvann
  • Forbud mot utslipp av kloakk, urenset og renset

Følge opp tiltakene

Det er miljøministeren som har tatt initiativ til rapporten.

– Jeg bestilte denne rapporten i fjor fordi Norge har et internasjonalt ansvar for å forvalte våre verdensarvområder. Vi vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen for kultur- og naturforvaltning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i pressemeldingen.

Nå skal departementet straks gå i gang med oppfølgingsarbeidet, i nær kontakt med direktoratet og berørte interesser.

– Klima- og miljøvennlig skipsfart er også et viktig satsingsområde. Å få ned forurensningen fra cruisetrafikken i verdensarvfjordene er viktig for begge disse målsettingene.