Det kommer frem av konjukturrapporten Norges Rederiforbund publiserte i dag.

I rapporten har de sammen med analysebyrået Menon gått gjennom medlemsrederienes tall fra 2017, og spurt dem hva de forventer av 2018.

Administrerende direktør Harald Solberg oppsummerer funnene slik overfor Sysla:

– Vi har lagt mange krevende år bak oss, men ser en noe større optimisme enn tidligere.

Hør podcast om rapporten her

I korte trekk står det bra til med verdens femte største skipsnasjon målt i flåteverdi, sier han, men bildet er delt.

– For transportsegmentene har det vært tøffe tider siden finanskrisen i 2008 og 2009, og først nå ser vi at omsetningen tar seg opp til de nivåene vi hadde før finanskrisen. Det har vært en langvarig reise i krevende forhold for dette segmentet.

For rigg- og oljeservice-rederiene er det verre.

– Offshore-næringen har hatt veldig tøffe tider siden oljeprisfallet i 2014 og for manges del nesten en halvering av omsetningen. Deretter har omsetningen stabilisert seg på et svært lavt og ikke bærekraftig nivå. Det har vært en voldsom omstilling, sier Solberg.

– Vi forventer høyere rater

Nå ser det imidlertid ut som aktiviteten er i ferd med å ta seg noe opp. Dersom det skjer, er Solberg klar på at det må komme leverandørene, herunder rederiene, til gode.

– For å kunne utvikle nye teknologier for fremtiden må en tjene penger og dagens situasjon innenfor offshore-næringen er ikke bærekraftig. Det kjøpes inn skip fra oljeselskapenes side til rater som er langt under operasjonskostnadene, sier han.

Når aktiviteten nå stiger, må vi også forvente at ratenivåene stiger, mener han.

– Vi skal som næring bidra til å holde kostnadsnivået nede. Men det må vi primært gjøre ved å jobbe smartere, og bruke nye teknologiske metoder som er billigere, ikke ved at ratene på skip ikke engang dekker operasjonskostnadene. Det er ikke bærekraftig.

Budskapet hans til oljeselskapene ved en aktivitetsøkning er klart:

– Vi forventer høyere rater. Rederiene kan ikke holde kostnadene kunstig lave for at oljeselskapene skal utbetale utbytte og bonuser.

– Jeg tror det er en erkjennelse i industrien om at en over tid må ha bærekraftig lønnsomhet i hele verdikjeden. Så vil utviklingen fremover vise hva som er konsekvensen av et høyere aktivitetesnivå og noen lyspunkter i horisonten, sier Solberg.

Hør hele intervjuet med Solberg i denne podcasten:

Klikk her for å høre den i podcast-avspilleren din.

44 skip og 8 rigger ut av opplag

Kilde: Konjukturrapporten

Dersom aktiviteten tar seg opp, vil det bety båter ut av opplag.

I fjorårets konjunkturrapport skrev Rederiforbundet at antall skip og rigger i opplag hadde økt jevnt siden høsten 2014. Nå er opplagstoppen nådd.

I februar 2017 lå 183 skip og rigger i opplag. Det tilsvarende tallet for februar 2018 er 162, en nedgang på nesten tolv prosent.

Det er imidlertid verdt å merke seg at antallet rigger i opplag har ligget stabilt på 25 rigger fra februar 2017 til februar 2018, skriver de i rapporten.

Antall skip og rigger i opplag forventes å falle til 110; en reduksjon på 44 skip og åtte rigger. Hele denne reduksjonen skjer i offshoresegmentene, og skyldes en kombinasjon av økt aktivitet på norsk sokkel, økt omfang av skraping og salg av skip, ifølge Rederiforbundet.

For ett år siden hadde short sea- og deep sea-rederiene til sammen ti skip i opplag. I år har de ingen.

1800 norske mistet jobben i fjor

2017 ble et nytt år der rederiene ble nødt til å redusere antall sysselsatte.

I løpet av fjoråret måtte rederiene si opp eller permittere 3100 ansatte.

Tilsvarende tall var 8300 i 2016 og 7300 i 2015.

Det vil si at til sammen 18.700 ansatte har mistet jobben i medlemsrederiene til forbundet siden 2015.

Store deler av nedtrekket var knyttet til offshore service, som er et av de segmentene med størst innslag av norske sjøfolk.

Dette innebar at et stort antall av de oppsagte og permitterte var nordmenn.

For første gang har Rederiforbundet funnet tall på hvor mange dette gjelder: Totalt ble det oppsagt og permittert 1800 norske ansatte i 2017.

Det vil si at 58 prosent av oppsigelsene i fjor, var av norske.

Færre permitteringer

Kilde: Konjukturrapporten

Samtidig ble det ansatt 2800 personer i 2017 hos rederiene, halvparten i riggselskaper. Blant disse er nasjonalitet ikke oppgitt.

Når det gjelder forventningene til sysselsettingen i 2018, angir rederiene at de totalt sett vil øke bemanningen med 1700 personer.

Her er det deep sea-rederiene som er de mest optimistiske, ifølge rapporten.

Andelen permitterte økte fra 15 prosent i 2016 til 22 prosent i 2017. Dette kan tyde på at rederiene i større grad har tro på at de igjen får behov for å øke bemanningen i nærmeste fremtid.

Halvert inntjening offshore

Rederienes samlede omsetning falt med fem prosent fra 224 milliarder kroner i 2016 til 213 milliarder kroner i 2017.

Dette ser ut til å snu i 2018.

Samlet forventer mer enn halvparten av rederiene økt omsetning i 2018, mens en av tre forventer at omsetningen skal reduseres. Resten forventer ingen endringer.

Dersom prognosen treffer, vil rederienes samlede inntekter ende på 219 milliarder kroner i 2018, opp nesten tre prosent fra fjoråret.

Den største endringen i resultatforventninger finner vi blant offshore service-rederiene.

Siden 2014 har den samlede omsetningen deres blitt redusert fra 100 milliarder kroner til 54 milliarder kroner i 2017.

På tross av at disse rederiene forventer en videre nedgang i inntektene på to prosent i 2018, ser vi at det er færre offshore service-rederier som venter svakere resultat fremover; 32 prosent i 2018 mot hele 70 prosent i 2017, ifølge rapporten.

Vil bygge 177 nye skip og 4 rigger

Kilde: Konjukturrapporten

– Alle våre segmenter har planer om nybygg. Det er et godt tegn, synes vi. Har man ikke planer om nybygg har man litt for få planer om videreutvikling, sier Harald Solberg.

I årets undersøkelse oppgir rederiene at de har planer om å kontrahere til sammen 177 skip og 4 rigger de neste fem årene.

Det er særlig innen transportsegmentene at størsteparten av kontraheringene er ventet. Syv av ti short sea- og deep sea-rederier har planer om å kontrahere skip, mens offshore-rederiene planlegger 46 nybygg.

Nesten seks av ti offshore service-rederier svarer bekreftende på at norske verft vil være aktuelle ved bygging av fartøyene.

Lars Peder Solstad, sjefen for Solstad Farstad, sa i 2015 at offshore-næringen har bygget i hjel sitt eget marked. Per Sævik i Havila sa før nyttår i år at næringen begikk kollektivt selvmord.

– En måte å se det på er at man har bygget i hjel markedet. En annen måte å se på det er at man har investert tungt i nye teknologiske løsninger, større og mer avanserte skip. Denne er dyrere å drifte, så disse tingene henger sammen. Det som har vært krevende de siste årene er at det ikke har vært mulig å få betalt for disse tjenestene på en måte som er forsvarlig, sier Harald Solberg.