2. mai: Oppdatert med uttalelse fra Sjømannsforbundet nederst i saken

Det går frem av en børsmelding fra GC Rieber Shipping fredag formiddag. Les saken vi skrev da dommen falt her.

Sa opp sjøfolkene

GC Rieber Shipping ble brutalt rammet av oljenedturen, og allerede vinteren 2014 ga konkursen i Reef Subsea rederiet et underskudd på over 200 millioner kroner.

Så kom nådestøtet gjennom konkursen i det bergensbaserte seismikkselskapet Dolphin Geophysics, som hadde leid flere av skipene til rederiet.

For å få ned kostnadene bestemte rederiledelsen seg for å legge ned sitt eget bemanningsselskap, det heleide datterselskapetGC Rieber Crewing AS, hvor 66 av de 280 sjøfolkene som bemannet båtene var ansatt.

Flere av dem mente de var sagt opp på usaklig grunnlag. De gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver og krevde erstatning.

Ville spare inntil 20 millioner

I mars falt dommen i Bergen tingrett. GC Rieber Shipping ble frifunnet på alle punkter, men nå ankes altså dommen til lagmannsretten.

Da GC Rieber Shipping annonserte at de ville legge ned crewing-selskapet i 2016, ville de ikke gå ut med hvor store besparelser de så for seg.

I dommen fra Bergen tingrett går det imidlertid frem at den beregnede innsparingen ved å legge ned GC Rieber Crewing AS var i størrelsesorden 16 – 20 millioner kroner per år.

“Saksøkerne har anført at denne kostnadsbesparelsen var liten hensett til hvilke konsekvenser oppsigelsene fikk for de ansatte. Det er også vist til at de tillitsvalgte i november 2016 fremsatte forslag om lønnskutt i størrelsesorden 8 millioner”, står det i dommen, som nå er anket.

– Tingretten tar feil

Oppdatering onsdag 2. mai:

På sine nettsider la Sjømannsforbundet ut en kommentar til anken, hvor de skriver følgende:

«Dommen fra Bergen tingrett legger på en rekke punkter til grunn en feil vurdering av gjeldende rett.

For det første mener sjøfolkene at de ikke bare var ansatt hos formell arbeidsgiver, GC Rieber Crewing AS, men også i det selskapet som har opptrådt som arbeidsgiver overfor dem, nemlig GC Rieber Shipping AS. Dette er et prinsipielt viktig spørsmål å få avklart.

For det andre har tingretten unnlatt å ta stilling til om et konsern gjennom opprettelse og nedleggelse av et internt selskap, kan omgå reglene om stillingsvern. Sjøfolkene mener Rieber har misbrukt selskapsstrukturer og dermed satt stillingsvern til side.

For det tredje mener sjøfolkene at oppsigelsene er ugyldige. Det skal foretas en bred interesseavveining i vurderingen av om avgjørelsen av å erstatte egne norske sjøfolk med billigere innleid utenlandsk arbeidskraft, er saklig.

Tingretten har ikke foretatt en korrekt interesseavveining, og ikke tatt hensyn til de dramatiske konsekvensene oppsigelsene fikk for 66 ansatte.

For det fjerde har tingretten feilaktig kommet til at det ikke forelå virksomhetsoverdragelse til OSM. Aktiviteten som ble utført i Riebers eget crewselskap ble overført til et annet selskap, og da skal som hovedregel de ansatte ha rett til å få overført ansettelsesforholdet på samme vilkår som de hadde.»