Sårbar natur, ekstreme værforhold og lite infrastruktur er noen av utfordringene ved å operere i arktisk farvann. Med økende skipstrafikk og mer petroleumsaktivitet i Arktis, blir det ifølge Kystverket en stadig viktigere oppgave å sørge for god sjøsikkerhet.

Derfor har Norge, ved Kystverket, invitert medlemsstatene i Arktis Råd til Ålesund for å diskutere hvilke risikomomenter må tas med i beregningen når man skal planlegge forebyggende tiltak.

– Det er veldig gledelig at alle medlemslandene kommer til dette møtet, sier direktør for Sjøsikkerhetsavdelingen ved Kystverkets Hovedkontor, Arve Dimmen.

– Det å utarbeide en risikovurdering for hele Arktis er nybrottsarbeid, som vi har store forventninger til.

Egne utfordringer i nord

Arktis har helt spesielle forhold som det må tas hensyn til når risikoen for skipstrafikk skal beregnes.

Lav temperatur og ekstreme værforhold, lite dagslys i perioder, begrenset kommunikasjon, dårlig kartgrunnlag er blant forholdene som gir området egne utfordringer. Om det skulle skje en ulykke, er det store avstander og begrenset tilgang til assistanse. Konsekvensene av en ulykke vil derfor være større enn i andre farvann. I tillegg er miljøet i Arktis spesielt sårbart, og en ulykke vil kunne ha store miljømessige konsekvenser.

Over to dager skal arbeidsgruppen for ulykkesforebygging, beredskap og håndtering av kriser i Arktis Råd se på hvordan risikoanalyser kan tilpasses forholdene i Arktis for å kalkulere den reelle risikoen. I tillegg er det ønskelig at de blir enig om en felles tilnærming til risikoanalyser mellom de arktiske statene, slik at man kan kalkulere risiko for hele Arktis og ikke bare nasjonale farvann.

Med en dårlig oversikt over den totale risikoen i Arktis, risikerer man ifølge Kystverket å ta i bruk feil virkemidler, men også å prioritere feil mellom sjøsikkerhetstiltakene man har til rådighet. Forebygging av ulykker til sjøs kan være kostnadskrevende, og en god helhetsoversikt vil derfor også være viktig å redusere risikoen for å gjøre feilinvesteringer.

Arbeidsmøtet er en oppfølging av tidligere arbeid med å utarbeide rammeverk for samarbeid og forebygging av oljeforurensning fra oljeindustri og maritime aktivitet i sjøområder i Arktis.

Felles virkelighetsbilde

– Arbeidet vil kunne gi alle statene med grense til Arktis et felles virkelighetsbilde. Det er en stor fordel når medlemsstatene skal planlegge og skalere forebyggende sikkerhetstiltak. En eventuell oljeforurensning som resultat av uønsket hendelse til sjøs i nord følger ikke geografiske grenser, så her har vi felles interesseres i å samarbeide, sier Kystverkets fagmann Trond Langemyr

– Alle de arktiske landene følger internasjonalt regelverk. Resultatene av felles risikovurderinger vil kunne få konsekvenser for sjøfartsnasjonen Norge. Det er derfor viktig at vi deltar tett i dette arbeidet.