Rogaland-firmaet Maritime Construction Solutions (MCS) mener å ha tapt cirka 50 millioner kroner på arbeidet de gjorde på riggen Borgland Dolphin for Bergen Group Hanøytangen (BGHT) i slutten av 2014.

Noe av pengene har MCS fått igjen fra konkursboet, etter at Bergen Group-selskapet slo seg konkurs i 2015.

Resten, 35 millioner pluss renter, vil styreleder Ingolf Midttveit ha av den tidligere styrelederen og daglige lederen i Bergen Group Hanøytangen, Asle Solheim.

Det er reglene i aksjeloven som åpner for at styremedlemmer i selskap kan bli holdt økonomisk ansvarlig (se fakta). Solheim aviser at det foreligger noe grunnlag for å holde ham erstatningsansvarlig.

Den sivile rettssaken starter i Stavanger tingrett 15.januar.

– Skyldes uaktsomhet fra MCS sin side

Fakta

Styreansvar

Erstatningsansvaret fremgår av aksjelovens kapittel 17.

  • Alle medlemmer av et selskaps styre eller bedriftsforsamling, også ansatte representantene, kan bli erstatningsansvarlige for sine handlinger eller unn latelser som tillitsvalgte.
  • Erstatningsansvar kan oppstå for tap påført selskapet, selskapets aksjonærer og utenforstående. For å bli ansvarlig må man ha utvist forsett («med vitende og vilje») eller uaktsomhet («burde ha skjønt»).

Kilde: www.jusstorget.no

Lovdata

 – Asle Solheim har handlet i strid med en rekke regler han som daglig leder og styreleder i Bergen Group Hanøytangen var forpliktet til å følge.

Det skriver saksøkers advokat Ellen Cecilie Mostad i advokatfirmaet Haver i sluttinnlegget som er sendt til Stavanger tingrett.

Les også: – Sakene som havner i retten. er bare toppen av isfjellet

Solheims advokat Reidar Smedsvig i Arntzen de Besche krever i sitt sluttinnlegg at Solheim frifinnes, og at MCS erstatter saksomkostningene.

Solheim og advokaten mener MCS kan takke seg selv for situasjonen de havnet i:

“(…) det eventuelle tapet MCS er påført, og med stor sannsynlighet også den etterfølgende konkursen i BGHT og det tapet øvrige kreditorer dermed et påført, i stor grad skyldes uaktsomhet og vesentlig mislighold fra MCS sin side under inngåelsen og den delvise gjennomføringen av kontrakten med BGHT.”

– Ser frem til å få saken belyst

Verken Midttveit i MCS eller Solheim, som gikk av som styreleder i BGHT høsten 2015, ønsker å kommentere saken.

MCS’ advokat Ellen Cecilie Mostad er også ordknapp, men forklarer hvorfor de saksøker Solheim personlig.

– Et styremedlem i et aksjeselskap er personlig ansvarlig for å utføre styrevervet på en aktsom måte, både overfor selskapets aksjonærer og overfor selskapets leverandører og kreditorer. Vår klient er påført et betydelig tap i forbindelse med en kontrakt de inngikk med Bergen Group Hanøytangen AS på et tidspunkt da Asle Solheim var styreleder og daglig leder i Hanøytangen og konsernsjef i Bergen Group-konsernet, sier Mostad til Sysla.

– Utover det ønsker jeg ikke å forhåndsprosedere saken i media, men vår klient ser frem til å få saken belyst i sin fulle bredde i retten, sier hun.

– Brukte selskapet for å redde Bergen Group

Av sluttinnlegget går det frem at MCS hevder BGHT hadde betydelig negativ egenkapital da de inngikk kontrakten med MCS, og at “selskapet var uten relevant støtte fra Bergen Group-konsernet, som selv var i økonomisk krise”.

Videre hevder saksøkeren at Solheim som styreleder i selskapet egentlig overlot arbeidsoppgavene rollen medfører til konsernstyret i morselskapet, Bergen Group ASA, og at de igjen brukte det heleide datterselskapet i “et forsøk på å løse konsernets likviditetsutfordringer”.

De øvrige punktene Solheim saksøkes for er brudd på informasjonsregelen i regnskapsloven, manglende etablering av “lukket betalingssystem” og brudd på opplysnings- og lojalitetsplikten ved kontraktsinngåelse, i tillegg til flere punkter som gjelder urettmessig heving av kontrakt.

– MCS selv skyld i problemene

Asle Solheim opplyser til Sysla at dette for hans del dreier seg om en forsikringssak.

Hans advokat Reidar Smedsvig forklarer at dette har bakgrunn i at hans klient hadde en styreansvarsforsikring da han satt som styreleder i Bergen Group Hanøytangen.

– Vil det si at Solheim ikke må betale noe dersom saksøker får medhold?

– Vi legger til grunn at han skal frifinnes. Utover det legger vi til grunn at det er forsikringsselskapet som skal betale dersom vi ikke skulle få medhold. Forsikringsselskapet er ikke part i retten, men kostnadene dekkes av dem, sier Smedsvig, som ikke ønsker å kommentere saken utover det.

– Vår posisjon er at dette er en sak vi fører i retten, og ikke i media.

– Prøvde å løse situasjonen

Av sluttinnlegget til Smedsvig går det frem at de hevder beslutningen om å heve kontrakten med MCS skjedde etter omfattende og langvarige problemer med manglende kapasitet og kvalitet på MCS sin utførelse av arbeidet.

De hevder også at BGHT forgjeves hadde iverksatt betydelige tiltak for å avhjelpe situasjonen, og skriver at den endelige beslutningen om heving skjedde etter sterkt påtrykk fra oppdragsgiveren og i samsvar med et klart råd fra prosjektorganiasjonen.

Risikoen i prosjektet burde heller ikke komme som noen overraskelse, mener Solheims advokat.

Les også: Antallet styreansvarssaker går til værs. Det samme gjør andelen som blir dømt.

“I dette tilfellet var det klare forhold knyttet til tidligere kontraktsarbeid MCS hadde utført for BGHT, offentlig tilgjengelig informasjon om BGHT og konsernet, samt vilkårene i kontrakten mellom BGHT og MCS som klart tilsa at risikoen for MCS ikke var ubetydelig”, skriver Smedvig i sluttinnlegget, og fortsetter:

“MCS kan ikke i ettertid holde Solheim ansvarlig for at den risikoen som MCS derved aksepterte faktisk ble realisert.”

Riggjobb gikk skeis

Bakteppet i denne saken er at den børsnoterte verftsgruppen Bergen Group i 2013 bestemte seg for å satse på offshore-markedet, etter å ha lidd store tap.

Det heleide datterselskapet Bergen Group Hanøytangen, bygget rundt en enorm tørrdokk på Hanøytangen utenfor Bergen, skulle være spydspissen i satsingen, som Atle Solheim ble hyret inn for å lede.

Borgland Dolphin i tørrdokken på Hanøytangen.

De nye planene ble aldri den suksessen Bergen Group hadde håpet. Offshore-markedet stupte som en følge av fall i oljeprisen høsten 2014.

Omtrent samtidig landet BGHT sin første store kontrakt: femårsklassingen av Fred. Olsen Energy sin nesten 40 år gamle leterigg Borgland Dolphin.

Prosjektet skulle ta 90 dager, men var ikke ferdig før det var gått drøye fem måneder – i februar 2015.

Jobben medførte betydelige tap for BGHT og underleverandørene.

I september samme erklærte styret i BGHT selskapet konkurs.

Noen måneder tidligere hadde Asle Solheim varslet at han ville gå av som styreleder og daglig leder i Bergen Group Hanøytangen, etter drøye to år ved roret.

95 millioner i uavklarte krav

Oppryddingsarbeidet etter konkursen er fortsatt ikke ferdig.

Bostyrer i konkursboet, advokat Gunnar Haahjem, sier de i dag er ferdig med cirka 75 prosent av bobehandlingen.

– Det som gjenstår er en del krav som er bestridt av boet, hvor vi ikke har fått god nok dokumentasjon enda. Det er en håndfull krav, og en del av disse vil nok gå via rettsapparatet før vi får en endelig avklaring, sier han.

De bestridte kravene beløper seg til over 95 millioner kroner.

Haahjem beskriver bobehandlingen som svært kompleks.

– Det er også store beløper det er snakk om, siden prosessen med å klasse Borgland Dolphin tok lenger tid enn planlagt, sier advokaten, som blir kalt inn som vitne i rettssaken mot Asle Solheim.

– Insolvent våren 2015

Et av spørsmålene han nok vil få, er når Bergen Group Hanøytangen ble insolvent, altså på hvilket tidspunkt de ikke lenger evnet å betale det de skyldte kreditorene sine.

– I den første rapporten fra borevisoren settes insolvenstidspunktet til utpå våren 2015, sier Haahjem.

Det er flere måneder etter at BGHT hadde hevet kontrakten med MCS.

I en voldgiftsak mellom konkursboet i BGHT og Fred. Olsen Energy, som endte med at sistnevnte måtte betale 60 millioner kroner til konkursboet, kom det frem opplysninger som vil kunne tenkes å ha betydning for fastsettelsen av dette tidspunktet.

Hahhjem sier at verken han eller borevisor har gjort noen oppdatert vurdering av insolvenstidspunktet etter dette.

– Det er mulig det vil bli gjort, men foreløpig er det ikke det.

– Halvparten endte med domfellelse

Antall saker der styremedlemmer blir saksøkt, stiger kraftig. I 2015 gikk advokatfirmaet Schjødt gjennom alle rettssaker hvor styreansvar har vært påberopt i perioden 2000 – 2014.

De fant at det var avsagt minst 150 slike dommer i løpet av de 15 årene, og at halvparten ble avsagt i løpet av de siste fire årene i perioden.

Av dommene advokatfirmaet så på, endte cirka halvparten med at styremedlemmer ble dømt som ansvarlige.

I en sak publisert tirsdag sier advokat Olav Fr. Perland at 32 av de 44 styreansvarssakene som har gått for retten siden 2015, endte med dom. Les den saken her.

Det er satt av nesten tre uker til rettssaken mellom MCS og Asle Solheim, hvor retten skal høre forklaringen til 15 vitner og 2 sakkyndige.