En ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har analysert en ny sjørute for fisk mellom Midt-Norge og Danmark.

Det er Kysthavnalliansen (Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og NordTrøndelag Havn Rørvik IKS) som har bedt transportforskerne om å sammenlikne dagens vegtransport fra Kråkøya (Rørvik) og Hitra til Europa med en ny sjørute som vurderes på strekningen.

De neste tiårene forventes det en stor økning i oppdrettsnæringen i Midt-Norge, og mer enn halvparten av denne produksjonen er europarettet.

I dag transporteres produksjonen fra oppdrettsnæringen i Rørvik- og Hitraregionen i hovedsak med lastebil, enten via Larvik og videre med ferge til Hirtshals, eller direkte via Sverige og Øresundsbroen.

Kun LNG med miljøvennlig

Beregningene har lagt til grunn en lastekapasitet på 18 tonn fisk og 3 tonn is per trailer, både for vegtransport og for trailere på skip. Skipet har kapasitet til 120 trailere pr tur.

Analysen fra TØI viser at sjøruten, når det gjelder miljøutslipp, kun kan konkurrere med vegtransport dersom skipenes fremdrift er basert på LNG, istedenfor marin gassolje.

Årsaken er at skipet må ha en hastighet på 19 knop for å rekke to rundturer per uke. Dette påvirker drivstofforbruket betydelig sammenliknet med vegtransport.

Samfunnsøkonomisk bedre

Samfunnsøkonomisk sett fører sjøtransport likevel til betydelig lavere eksterne kostnader, blant annet på grunn av at sjøtransport har lavere ulykkesrisiko, samt tilnærmet ingen slitasje på
infrastruktur, sammenliknet med vegtransport.

Ifølge rapporten er forbedringspotensialet i oppstartsfasen begrenset for å kunne redusere miljøutslipp fra skip. Det tette rundreiseprogrammet og skipshastighet gir lite rom for endringer i seilingsopplegg eller transportkjeder. På sikt kan dette forbedres, ettersom det vil være større muligheter for endringer eller tilpasninger i seilingsplanen, hastigheter, og havnebruk.

Ikke minst vil også skipenes fremdrifts-/drivstoffvalg kunne ha stor miljøeffekt, og gi tydelige signaler til rederier om fremtidige riktige skipsvalg. Rapporten peker også på at returlastgrunnlaget og -utviklingen vil ha en betydning.