Det var i slutten av april i år losene gikk om bord i et russisk fiskefartøy et sted i Finnmark.

Båten hadde nettopp gått fra kai da kapteinen på båten til stadighet overtok kommandoen, ifølge en avviksrapport fra Kystverket som Sysla har fått innsyn i.

«Da først kjente vi lukten av han og skjønte at han var beruset», står det i e-posten fra Kystverket, som eier og drifter lostjenesten.

Førstestyrmannen, som sto til rors, var edru.

Siden båten allerede var gått fra kai, bestemte losene seg for at det var best å fortsette til Kirkenes, som bestilt.

Blåste rødt

Underveis informerte losoldermannen politiet, som troppet opp på kaien i Kirkenes.

Om bord gjennomførte de såkalt utåndingsprøve på mannskapet på broen, samme metode som politiet bruker for å avdekke kjøring i ruspåvirket tilstand langs veiene.

Leder for operasjonssentralen Synne S. Roaldsnes i Finnmark politidistrikt bekrefter at tre av de fire som var sertifisert til å føre skipet var påvirket av alkohol.

Men politiet og losene gikk i land, og lot båten seile videre.

– Politiet var i kontakt med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, som sa at det var tilstrekkelig for et fartøy av denne størrelsen å ha en mann på vakt som var edru. De opplyste også at det ikke var anledning til å holde fartøyet igjen. På dette grunnlaget ble det ikke opprettet straffesak, skriver Roaldsnes i en e-post til Sysla.

Godt brisen

Hun ønsker ikke å kommentere hvor stort utslag testene viste, men ifølge avviksmeldingen fra Kystverket skal kapteinen ha hatt over én i promille.

Det er Sjøloven som regulerer forhold rundt alkoholpåvirkning til sjøs. Loven sier at en ikke kan føre skip over 15 meter med mer enn 0,2 promille alkohol i blodet.

En har heller ikke lov til å nyte alkohol i et tidsrom av 8 timer før tjenestetiden begynner (klikk på faktaboksen under for å lese mer).

Det er Sjøloven kapittel 6A som regulerer alkoholpåvirkning og pliktmessig avhold i sjøfarten.

§ 143.Alkoholpåvirkning m.m.

Ingen må føre eller forsøke å føre skip som har en største lengde på 15 meter eller mer,

1. med en alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille, eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet,
2. med en større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft enn 0,1 milligram per liter luft, eller
3. under påvirkning av et annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol.
Villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjonens størrelse fritar ikke for straff. Forbudet gjelder tilsvarende for den som utfører eller forsøker å utføre tjeneste som er av vesentlig betydning for sikkerheten til sjøs, herunder som los.

Den som forbudet i første ledd gjelder for, må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timer etter at tjenesten er avsluttet, når vedkommende forstår eller må forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av utførelsen av tjenesten. Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve eller utåndingsprøve er tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne bestemmelsen, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

§ 144.Pliktmessig avhold

Den som fører

1. skip som har en største lengde på 15 meter eller mer og som brukes i næring, eller
2. en småbåt som omfattes av forbudet i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 33 første ledd og som brukes til passasjertransport i næring,
må i tjenestetiden ikke nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Forbudet gjelder tilsvarende for den som utfører eller forsøker å utføre tjeneste som er av vesentlig betydning for sikkerheten til sjøs, herunder los.

Forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 timer før tjenesten begynner.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne bestemmelsen, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

§ 145.Alkotest, utåndingsprøve, blodprøve

Politiet kan ta alkotest (foreløpig blåseprøve) av en person

1. som det er grunn til å tro at har overtrådt bestemmelsene i §§ 143 og 144;
2. som med eller uten egen skyld er innblandet i en ulykke;
3. når det blir krevd som ledd i kontroll av skipstrafikken.
Dersom resultatet av alkotesten eller andre forhold gir grunn til å tro at bestemmelsene i §§ 143 eller 144 er overtrådt, kan politiet fremstille vedkommende for utåndingsprøve, blodprøve og klinisk legeundersøkelse for å søke å fastslå påvirkningen. Slik fremstilling skal i alminnelighet finne sted for den som nekter å medvirke til alkotest.

Utåndingsprøve tas av politiet. Blodprøve kan tas av lege, offentlig godkjent sykepleier eller bioingeniør. Klinisk legeundersøkelse foretas når det er mistanke om påvirkning av andre midler enn alkohol eller når andre særlige grunner taler for det.

Kongen gir nærmere bestemmelser om undersøkelser som nevnt i paragrafen her.

Kilde: Lovdata

– Kan ikke holdes tilbake

Sjøfartsdirektoratet bekrefter at de ble kontaktet av politiet i saken.

– Når det gjelder promille, eller mistanke om promille, så er det politiet som har myndighet til å gjennomføre kontroll av dette. Dersom vi på et tilsyn, eller via en bekymringsmelding, får varsel om mulig promille så varsler vi politiet, som da gjennomfører en kontroll, skriver kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i en e-post til Sysla.

Dersom skipsføreren er påvirket av rusmidler og dermed ikke kan føre fartøyet, kan direktoratet gi pålegg om at de ikke får forlate kai før en edru offiser er på plass.

Men så lenge det er mannskap om bord som kan føre fartøyet lovlig, og som ikke er påvirket av alkohol, kan de ikke holde skipet tilbake, skriver Aarhus.

– Den strafferettslige oppfølgingen av de som er tatt med promille er det uansett politiet som følger opp, fortsetter han.

Fisket i Norge siden 1996

Her er det snakk om et fartøy med russisk flagg, men saken ville langt på vei stilt seg på samme måte dersom det var tale om et norsk fartøy, ifølge Aarhus.

Fakta

Utenlandske fiskebåter

Her er oversikt over hvor mange utenlandske fiskebåter som per 9. juli i år hadde lisens til å fiske i norsk økonomisk sone nord for 62 grader.

  • Russland:            122
  • EU:                        54
  • Island:                  11
  • Færøyene:         4
  • Grønland:           3

Kilde: Fiskeridirektoratet

– På lik linje som ved havnestatskontroller, undersøker vi blant annet at norske fartøy har de nødvendige sertifikatene, at mannskapet om bord er tilstrekkelig kvalifisert og at bemanningen er tilstrekkelig. Ved mistanke om promille varsler vi politiet.

Det aktuelle fartøyet har fisket i norsk økonomisk sone 18 av de siste 22 årene. Ifølge Fiskeridirektoratet er det ikke registrert noen alvorlige overtredelser av norske fiskeriregler for dette fartøyet siden 1996, da fartøyet fisket i Norge første gang.

Roaldsnes i politiet ønsker ikke å kommentere om de har registrert noen saker på fartøyet tidligere.

Sysla har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med eieren av skipet, uten å lykkes.