Tirsdag sendte Advokatfirmaet Thommesen et 19 sider langt brev til Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av Fjord Line.

Der fillerister de forskriftsendringen som skal la Color Line flagge de to Kiel-fergene sine til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), noe som vil la Color Line erstatte store deler av mannskapet på de to skipene med utenlandske arbeidere, og som vil medføre betydelige besparelser for rederiet.

– Basert på prosessen som har ledet frem til forskriftsendringen og nye opplysninger og uttalelser som har kommet frem de siste ukene, mener vi det er avgjørende at saken utredes bedre, skriver konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line i en e-post til Sysla.

Nærings- og fiskeridepartementet er forelagt kritikken fra Fjord Line. De sier de vil behandle brevet på vanlig måte og svare avsender før de kommenterer saken i media.

Klikk på faktaboksen under for å lese mer om bakgrunnen for saken

Dette er saken

 • Siden 1993 har forskriften om fartsområde for passasjerskip registrert i NIS gjort det ulovlig for skip registrert i NIS å gå i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn, eller mellom andre nordiske havner.
 • I flere år har Color Line, som er det eneste rederiet med utenriksferger som er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), truet med å flagge ut dersom rammebetingelsene ikke bedres.
 • Rederiet hevder at de taper 150 millioner kroner i året på å være flagget i NOR, sammenlignet med det danske internasjonale skipsregisteret (DIS).
 • For å bøte på konkurranseulempen, har Color Line ønsket å flagge skipene M/S Color Fantasy og M/S Color Magic, som går mellom Oslo og Kiel, om til NIS.
 • En omflagging vil gjøre det mulig å erstatte deler av besetningen på disse skipene med utenlandske ansatte, for slik å redusere personellutgiftene.
 • Color Line har sagt at de vil nøye seg med å erstatte catering-besetningen, dersom en omflagging finner sted. Det dreier seg om om lag 685 ansatte.
 • For over ett år siden hevdet sjømannsorganisasjonene i en høring at Color Line IKKE ville tjene på å flagge fra Norge til Danmark.
 • Etter en lang og betent strid ble beslutningen tatt i februar i år: Regjeringen lar Color Line flagge Kiel-fergene til NIS.
 • Arbeiderpartiet har fremmet forslag om å utsette innføringen av forskriften, og utrede konsekvensene for de andre nordiske landene.
 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa til Sysla for to uker siden at han ikke vil innføre forskriften før denne saken er behandlet i Stortinget.
 • Det skjer etter planen i slutten av mai.
 • Frp har vinglet i saken, men landet denne uken på at de ikke vil støtte Arberiderpartiets forslag. De vil derimot be regjeringen gå Fartsområdeutvalget i sømmene.
 • Onsdag forrige uke ble saken debattert i Stortingets spørretime. Se opptak her.

Flagget ut i 2004

Blant annet mener konsernsjefen i Fjord Line at påstanden om at det er konkurranseulemper knyttet til norsk sammenlignet med dansk flagg er feil.

– Av respekt for alle involverte aktører, og ikke minst alle berørte ansatte, mener vi det er behov for å innhente mer og korrekt fakta i beslutningsprosessen. Vi sendte brevet for å gjøre administrativ og politisk ledelse i departementet oppmerksom på dette.

Markedsleder Color Line og den argeste utfordreren Fjord Line har vært i tottene på hverandre i over 20 år. Selskapene har kranglet om alt fra seilingstider til havneanløp, og vært involvert i flere rettslige prosesser.

Fjord Line valgte å flagge skipene sine ut til Danmark i 2004, mens Color Line beholdt skipene sine på norsk flagg, som eneste norske rederi med utenriks passasjerferger.

– Krever ny høringsrunde

Nå frykter Fjord Line at konkurrenten skal få en konkurransefordel gjennom den nye forskriften, og kjemper med nebb og klør for at politikerne skal endre kurs.

– Vi håper departementet ser behovet for et bedre faktagrunnlag, og at de bestemmer seg for å utrede saken nærmere før det besluttes om forskriftsendringen skal tre i kraft. Vi mener også at en utvidelse av fartsområde for NIS, slik forskriftsendringen nå lyder, krever en ny høringsrunde, skriver Ternblom.

Color Line har ikke tatt stilling til hvorvidt de faktisk vil benytte seg om muligheten til å flagge Kiel-fergene til NIS, men det er på det rene at forskriften slik den ser ut i dag ekskluderer Fjord Line fra muligheten til å gjøre det samme.

«Systematisk svikt»

Fjord Line slakter prosessen som ledet frem til forskriftsendringen som ble vedtatt i februar i år, men fortsatt ikke er innført:

I Advokatfirmaet Thommesens brev går det frem at de mener forskriftsendringen hviler på et udokumentert og uriktig faktisk grunnlag, slik de har hevdet både i Sysla og Klassekampen de siste dagene.

De mener at det gjennom høringsrundene ble avdekket systematisk svikt i forberedelsene til lovendringen, og kritiserer departementet for ikke å ha gjennomført selvstendige undersøkelser i saken.

I tillegg til å slakte forarbeidene, hevder Fjord Lines advokat at regjeringen og Nærings- og fiskeridepartementet brøt forvaltningsrettslige grunnprinsipper da forskriften ble vedtatt, herunder blant annet utredningsplikten i forvaltningsloven.

– Eneste effekt av Fjord Line ekskluderes

De reagerer også på at den siste endringen ikke ble sendt ut på høring.

Det opprinnelige forslaget til endring i forskriften satte som krav at avstanden mellom siste norske og første utenlandske havn på ruten skulle være minst 175 nautiske mil for at skipet kunne flagge til NIS.

En slik forskrift ville medført at Fjord Line kunne flagget danskefergene sine inn i NIS.

Men så ble grensen for hvilke skip som ville falle innenfor regelendringen endret, fra 175 til 300 nautiske mil mellom siste norske og første utenlandske havn. Dermed var det kun de to Kiel-fergene til Color Line som var omfattet.

Da hadde saken vært ute på høring to ganger, men den siste endringen ble vedtatt uten at det ble gjennomført høring.

«Endringen var ikke forhåndsvarslet, og aktørene i bransjen hadde ikke fått anledning til å uttale seg om endringen», skriver advokatfirmaet Thommesen i brevet.

«Endringsforslaget som setter fartsområdebegrensningen til 300 nautiske mil har som eneste dokumenterte effekt at Fjord Line ekskluderes fra de samme muligheter som Color Line».

Trussel om søksmål

Fjord Line krever gjennom sin advokat at det må gjøres en «forsvarlig utredning og forslaget må sendes ut på ny høring».

De avslutter det 19 sider lange brevet med 86 sider vedlegg med krav om at endringsforslaget ikke må implementeres før utvidelsen av distansekravet og den konkurransemessige siden av det er utredet.

Brevet avsluttes med en trussel om mulig søksmål:

«En forhastet gjennomføring av Endringsforslaget vil kunne åpne for rettslige prosesser som det burde være i alle parters interesser å unngå».

– Vil det si at dere vurderer å gå til søksmål mot departementet dersom forskriften innføres? 

– En utvidelse av fartsområde for NIS skaper betydelige konkurransefordeler for vår hovedkonkurrent Color Line, noe vi ikke kan forholde oss passivt til. Vi er nødt til å ivareta og beskytte våre kommersielle interesser, og derfor vurderer Fjord Line alle mulige alternativer. Rettslige skritt er ett av flere alternativer, men vi har ikke vurdert et slikt alternativ som nødvendig enda, sier konsernsjef Ternblom i Fjord Line.

– Frykter kappløp mot bunnen

– Hvem ville dere i såfall gått til sak mot?

– Fjord Line mener myndighetene har brutt forvaltningsrettslige grunnprinsipper. Rettslige skritt har vi foreløpig ikke vurdert konkret slik at dette spørsmålet må vi eventuelt komme tilbake til dersom det skulle bli aktuelt.

Da Sysla forrige uke spurte Ternblom om de selv ville flagget skipene sine til NIS, dersom det var anledning til det, svarte han nei.

Han sa også at det ikke er aktuelt å flagge skipene sine til Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), selv om de hevder de ville spart titalls millioner på det.

– Hvorfor legger dere så mye ressurser i å bekjempe denne forskriften, når dere selv ikke ønsker å flagge om skipene deres til NOR eller NIS?

– En utvidelse av fartsområde for NIS skaper som nevnt betydelige konkurransefordeler for vår hovedkonkurrent Color Line. Som jeg sa i Klassekampen 15. mai, dersom forskriftsendringen vedtas, starter Nærings- og Fiskeridepartementet et kappløp mot bunnen. Det står jeg ved, sier Ternblom.

Nærings- og fiskeridepartementet er forelagt kritikken fra Fjord Line.

– Vi fikk brevet i dag og har ikke rukket å lese det. Vi vil behandle dette på vanlig måte og svare avsender før vi kan kommentere det i media, skriver kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen i en e-post til Sysla.