Borge har fulgt BTs saker om farlig last, og mener at myndighetene i mye større grad må ansvarliggjøre vareeierne for at mer av den såkalte ADR-transporten kan skje under tryggere rammer enn i dag.

Tankanlegg nedlagt

– Hvorfor skal et par hundre tankbiler med bensin eller gass ukentlig kjøre gjennom tettbygde strøk når denne frakten kunne gått med ett tankskip? spør Borge.

Kystrederiene har registrert en utvikling der stadig flere tankanlegg ved sjø er lagt ned, for så å bli erstattet av tankbiler på veiene.

– Inntil på 1980-tallet hadde vi et utbredt nettverk av lokale tankanlegg langs kysten som tok imot drivstoff for lokal distribusjon. Disse er i dag for det meste fjernet, sier Borge til BT.

Flybensin til Flesland

Borge viser blant annet til at transporten av jetbensin til Flesland tidligere gikk til Shells tankanlegg i Dolvik, og derfra med oljeledning til flyplassen.

– Å losse et skip i måneden var enkelt og miljøvennlig. Det er mulig at det isolert sett er rimeligere med veitransport fordi det binder opp mindre kapital med daglige leveringer, men ved å velge tankbil skyver vareeier kostnaden for sikkerhet og beredskap over på samfunnet.

Borge mener at vareeiers valg blant annet påfører andre trafikanter høyere risiko for ulykker. Han peker på faktorer som møteulykker, tunnelbranner, utslipp av farlig last, veislitasje og høyere miljøbelastning.

Mer nasjonal styring

Kystrederiene etterlyser mer nasjonal styring og helhetstenkning i transportsektoren.

– Havneavgiftene er høye. Dette er skipenes «bompenger». Her ser vi for oss et nytt regime. I en mer helhetlig transportpolitikk ser vi for vi oss et samarbeid med andre transportetater for å etablere felles logistikknutepunkt for sjø, vei og bane, sier Borge.