Eidesvik var i 2016 først ute med å installere batterier for å avlaste dieselgeneratorene om bord i «Viking Energy». Nå tar det Bømlo-baserte selskapet steget videre og erstatter ett av fire generatorsett med batteri på supplyskipet «Viking Princess».

Montering og tilrettelegging vil skje høsten 2017.

– Erfaringene vi har gjort med «Viking Energy», viser at dette er et utrolig spennende prosjekt. I den situasjonen næringen er i nå, er det interessant for oss å se løsninger som bedrer konkurransesituasjonen, og interessen fra kundene tyder på at det stemmer, sier administrerende direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling til Bergens Tidende.

Denne hybridløsningen anslår Meling vil kutte dieselforbruket med 20 prosent i gjennomsnitt, og opp mot 30 prosent når skipet skal posisjonere seg i forhold til oljeplattformer.

– Vi anslår at det vil spare kundene for mellom 6000 og 10.000 kroner i drivstoffkostnader pr. tur, sier Meling.

Eidesvik-sjef Jan Fredrik Meling mener batteri kombinert med dieselgeneratorene sparer kundene for betydelige drivstoffkostnader. Arkivfoto: Ove A. Olderkjær

 

Enova-tilskudd

Innen 2030 har regjeringen satt som mål å kutte utslippsgassene med 30 prosent i ikke-kvotepliktig sektor. Næringer som transport skal se etter grønne løsninger, og regjeringen har pekt på miljøvennlig skipsfart som et satsingsområde.

Enova er inne med over 6,5 millioner kroner i støtte til installeringen av batteriløsningen. Statsforetaket bidratt med nærmere 650 millioner kroner til 16 ulike maritime prosjekter som tar i bruk batteri.

– Skal Norge kutte klimagassutslipp så det virkelig monner, kommer vi ikke utenom transportsektoren. Bare her finner vi en tredel av norske utslipp. Med en maritim næring som er i front internasjonalt, har Norge dessuten spesielt gode forutsetninger for å bidra til å utvikle den teknologien som sjøfarten trenger inn mot lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Han mener Norge er i ferd med å lede an i en batterirevolusjon til sjøs.

– For bare halvannet år siden var det nybrottsarbeid da Eidesvik installerte batterier om bord for å avlaste dieselgeneratorene. Allerede nå er altså tiden moden for å se om batterier kan erstatte generatorsett helt og holdent. Og det er ikke bare i offshorefartøyer vi ser elektrifiseringen presse seg frem. Oppdrettsfartøyer, ferger og cruiseskip er andre skipstyper hvor vi nå finner batteriprosjekter.

Eksportprodukt

Miljøaspektet er ikke den eneste gunstige konsekvensen av batteriets inntog i skipsfarten. Lavere driftskostnader over tid, og stadig strengere krav om nullutslipp i utenlandske havner, gjør at Jan-Olaf Willums i Zero Emission Mobility tror Norge kan få et viktig eksportprodukt.

– Fordelen i Norge er at vi har interessante klynger av bedrifter som kan jobbe sammen, og en støtteordning fra myndighetene som muliggjør at Norge blir det første landet hvor vi utvikler hele systemer, sier Willums.