Britiske myndigheter laget i 2013 sammen med næringen en standard for krav og oppfølging av fartøy for beredskap og beredskapstjenester kalt Emergency Response & Rescue Vessel Management Guidelines (ERRVMG – se www.errva.org.uk).

Her settes det klare krav til operatører, blant annet med krav om årlig testing av beredskapsfartøy.

Oppfølging av krav

Norges krav for et beredskapsselskap/rederi er i dag at det skal ha et sertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet.

I etterkant av utstedelsene er det kun krav om at rederiet utsteder en egenerklæring fra skipsfører om opprettholdelse av standarder for blant annet trening, opplæring og minimumskrav for totalt antall mannskap.

Ingen tredjepart verifiserer dette.

Audun Ingvartsen. Foto: Chris Aadland.

Audun Ingvartsen. Foto: Chris Aadland.

Så lenge ingen passer på rederiene kan de endre sine krav for å redusere krav og kostnader.

Et eksempel er at mannskap nå skal ha et førstehjelpskurs kun hvert femte år. Tidligere hadde selskapene repetisjonskrav om førstehjelpskurs og medisinsk behandling annethvert år. Krav til trening og opplæring er definert av rederiet. Det betyr at det ikke finnes spesifikke myndighetskrav. Se forskrift for beredskapsfartøy §26.

Et hvilket som helst skip som har fått utstedt et beredskapssertifikat kan gå inn på en beredskapskontrakt uten at oppdragsgiver trenger å sjekke om opplæring og trening har blitt foretatt siden sertifikatet ble utstedt. Datoen for utstedelse kan ligge flere tiår tilbake i tid.

I ytterste konsekvens betyr dette at mannskapet på oljeinstallasjoner, relevante tilsyn eller myndigheter ikke kan gi noen garanti for at det finnes tilstrekkelig beredskap til å takle en større ulykke ved norske oljeinstallasjoner.

På vegne av organisasjonen Ledernes 4000 medlemmer som jobber offshore mener jeg dette er urovekkende og lite betryggende.

Risikoen i Barentshavet krever handling

Vi er i ferd med å entre Barentshavet – det største og mest lovende området på norsk sokkel når det gjelder uoppdagede, gjenværende ressurser.

Det er samtidig et svært sårbart og værhardt område. Når aktiviteten nå økes her samtidig som industrien går gjennom omfattende kostnadskutt må det ikke gås på akkord med opplæring og trening, relevante sertifikater for personell og utstyr på beredskapsfartøyer som fungerer så langt nord.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass leverte i 2015 rapporten ”HMS-utfordringer i nordområdene”, et initiativ utarbeidet i samarbeid med alle relevante aktører. Her identifiseres mange viktige områder for beredskap og sikkerhet. Myndighetene og industrien må ta innover seg dette arbeidet for å sikre en optimal beredskap hos operatørene som er på full fart inn i Barentshavet.

Manglende krav og oppfølging kan føre til en katastrofe dersom en ulykke skulle inntreffe. Dessverre har vi sett altfor mange ulykker ved norske oljeinstallasjoner de siste månedene, til tross for vårt høye sikkerhetsnivå. Dette er et arbeid vi aldri kan tillate oss å slappe av på. Det har en egenverdi å unngå skader på mennesker, miljø og verdier.

Kravene bør gjennomgås

Uten strengere krav om regelmessige øvelser kan det stilles spørsmål ved lov- og regelverket til beredskapsselskapene og rederiene, og til den praktiske gjennomføringen av sikkerhets- og beredskapsrutinene ved en eventuell krise ved norske oljeinstallasjoner.

Regelverket og kravene rettet mot beredskapsfartøy bør gjennomgås og styrkes for å sikre at krisesituasjoner ved en installasjon blir håndtert på en måte som begrenser skadeomfanget til et minimum for alle. Det samme må gjelde kravene til opplæring og sertifisering.

Om vi innfører kravene som britene har innført, vil mange av utfordringene være løst.

Kvaliteten i beredskapsstøtten fra beredskapsfartøyene vil ved innføringen av slike krav bli overvåket og kvalitetssjekket av en tredjepart, og resultatet vil føre til en kraftig forbedring av standarden, samtidig som useriøse aktører vil falle bort. Dette er særlig viktig når vi nå er i ferd med å bevege oss inn i Barentshavet med full kraft.

Vi har ikke råd til å være slappe på dette!