Foto: Bjørn Ivo Krokeide/Equinor

Sjøfolk frykter sosial dumping i norske farvann. Her forklarer vi striden.

Sjømannsorganisasjonene mener at lønnen til norske sjøfolk er under press.

Publisert

Torsdag ble det holdt åpen høring i Stortinget om lønns- og arbeidsvillkårene i norske farvann.

Dette skjer etter at Ap, Sp og SV fremmet i november 2019 forslag i Stortinget om at det skal være norske lønns- og arbeidsvilkår som gjelder.

Hva er striden?

Sjømannsorganisasjonene frykter at flere rederier skal velge å flagge ut skipene sine. Dette innebærer blant annet at rederiene kan ansette utenlandske sjøfolk med lavere lønn.

Rederiforbundet mener derimot at kravet vil skape usikkerhet om vilkårene for å eie og drive skip i Norge.

Sjømannsforbundene frykter sosial dumping

Sjømannsorganisasjonene frykter at utflagging vil føre til sosial dumping, ved at lønnsnivået i norske farvann og på sokkelen faller til et nivå som norske sjøfolk ikke kan leve av.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, trekker frem utviklingen innen godstransporten langs kysten, og er redd for at det skal gå samme vei for offshorenæringen.

– Den norske besetningen i kystfraktefarten har gått fra 70 prosent til 20 prosent nå i 2020. Skip som er registrert i det norske NOR-registeret blir utkonkurrert av utenlandske flagg, sier Sande.

I offshore-sektoren har imidlertid de fleste sjøfolkene fortsatt å være norske, selv om også offshorerederiene har mulighet til å flagget ut.

Johnny Hansen, forbundsleder i Sjømannsforbundet, mener dette i hovedsak er på grunn av rederienes lojalitet til det norske maritime miljøet. Dette står nå imidlertid i fare for å endre seg, mener han.

– Etter oljekrisen endret en del eierforhold seg. Det kom blant annet en del banker og finansinstitusjoner inn som eiere. De har ikke samme tilknytning, sier Hansen. Han får støtte fra Sande.

– Vi ser en næring som står i en dyp gjeldssituasjon. Vi frykter at de snur seg rundt og skifter ut norsk besetning for å få ned kostnadene gjennom å flagge ut, sier Sande.

Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Rederiforbundet: – Truer tilskuddsordningen

Rederiforbundet har på sin side vært sterkt kritiske til forslaget, og sier i et høringsnotat de ikke kan støtte et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip.

Rederne mener det fortsatt er uklart hvordan et slikt krav skal utformes i praksis og på en måte som både sikrer konkurransekraften til norske sjøfolk og til norske rederier.

Forbundet mener videre at et slikt krav vil være problematisk etter havretten og bilaterale skipsfartsavtaler.

Norskregistrerte skip får i dag offentlig støtte gjennom tilskuddsordningen for å rekruttere norske arbeidstakere og bidra til konkurransedyktige vilkår for rederier med norske sjøfolk.

Ifølge Rederiforbundet vil det ikke være grunnlag for å opprettholde denne ordningen dersom det innføres et krav om like lønns- og arbeidsvilkår for alle skip som opererer i samme marked.

Dersom ordningen fjernes vil dette skape usikkerhet om rammebetingelsene for å eie og drive skip fra Norge, mener rederne.

Skeptisk til proteksjonisme

Rederiforbundet har tidligere gått imot en utredning av saken. Motstanden har også vært sterk i Høyre.

Tidligere næringsminister Monica Mæland har uttalt at hun er skeptisk til å innføre denne typen “proteksjonistiske” reguleringer.

– Vi er helt avhengige av å komme til i andres markeder, da er de avhengige av å komme til på våre, sa Mæland i 2015.

Likevel gikk partiet i 2017 med på en utredning.

Juridisk mulig

En problemstilling har vært hvorvidt et krav om norske arbeidsbetingelser vil bryte med folkeretten, og EØS-rettens regler om fri bevegelighet for tjenesteytelser.

Flere utredninger, både på oppdrag fra regjeringen og fra Sjømannsforbundet og LO har undersøkt saken. Begge har konkludert med at det er juridisk mulig å stille slike krav.

Fått overlevert lovforslag

Tirsdag fikk de rødgrønne partiene overlevert et lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår fra Nordisk institutt for sjørett på UiO. Lovforslaget var bestilt av Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet og LO.

I lovforslaget foreslås det å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår om bord på skip uansett flagg i norske havner, indre farvann og sjøterritorium, samt skip som beveger seg utenfor norsk territorium på vei fra en norsk havn til den neste.

Videre foreslås det at kravet rettes direkte mot arbeidsgiver og rederiet, men at kravet ikke skal gjelde skip i såkalt “uskyldig gjennomfart” og skip som kun anløper én norsk havn på vei til eller fra utenlandsk havn.

Nå håper Sjømannsforbundets Johnny Hansen at Fremskrittspartiet vil slutte seg til de rødgrønne partiene og sikre flertall for norske arbeidsbetingelser til sjøs.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail