Disse skattetipsene er hentet fra Skatteetatens ABC 2016/2017, som du finner i sin helhet her. Dette er noen av punktene sjøfolk bør være obs på:

Fri kost og losji

Verdien av fritt opphold om bord på skip er ikke skattepliktig inntekt for sjøfolk. Dette gjelder både på norske og utenlandske skip, uavhengig av om mannskapet har rett til særskilt fradrag for sjøfolk eller krever standardfradrag for utenlandske arbeidstakere.

Tips andre ved å dele saken på Facebook med andre sjøfolk her

Fradrag for merkostnader til kost

De som oppholder seg om bord på fartøyet eller på overnattingssted på land, har krav på fradrag på lik linje med andre skattytere som av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet.

Mottar skattyter skattefritt hyretillegg eller annen utgiftsdekning for disse tidsrommene, skal hyretillegget/utgiftsdekningen redusere de fradragsberettigede kostnadene.

Det gis ikke fradrag uten at skattyter godtgjør at han har dekket kostnadene selv.

Tariffmessig hyretillegg for egen kost om bord er ment å dekke kostnader til kost. I den utstrekning de fradragsberettigede kostnadene overstiger det totale hyretillegget, er det overskytende fradragsberettiget.

Småutgifter

Det er fra og med inntektsåret 2016 ikke fradragsrett for småutgifter etter sats.

Sjøfolk som av hensyn til arbeidet bor utenfor hjemmet, og har fri kost om bord, har imidlertid krav på fradrag for dokumenterte småutgifter som f.eks. ekstra utgifter til telefonsamtaler og avis.

Har skattyter tariffmessig hyretillegg for egen kost, anses dette ikke å inkludere småutgifter. Skattyter kan i slike tilfeller kreve fradrag for dokumenterte småutgifter uten at disse avkortes mot hyretillegget.

Når fraværet om natten bare skyldes opphold på arbeidsplassen under to døgn, og dette oppholdet inngår som en del av skattyters tjeneste (vakt/beredskap), f.eks. sammenhengende vakter, regnes skattyter ikke for å bo utenfor hjemmet, og har derfor ikke krav på fradrag for småutgifter.

Særskilt fradrag for sjøfolk (sjømannsfradrag)

Sjøfolk som har sin hovedbeskjeftigelse om bord på skip i fart, har krav på et særskilt fradrag i alminnelig inntekt (sjømannsfradrag) med 30 % av skattepliktig inntekt om bord.

Fradraget er begrenset til kr 80.000. Utgangspunktet er at skattyter må ha arbeidet om bord i til sammen minst 130 dager i inntektsåret, men unntak kan være aktuelle.

På visse vilkår kan sjømannsfradrag også innvilges til arbeidstakere på skip i opplag eller skip under bygging.