Frem til januar i år var personer bosatt i utlandet i tjeneste på norskregistrert fartøy, og som bare har inntekt av arbeid om bord, fritatt fra å levere skattemelding så lenge de ikke arbeidet på norsk sokkel.

Ligningen av sjøfolk som ikke leverte selvangivelse ble basert på opplysningene som ble lagt til grunn av arbeidsgiver ved forskuddstrekket.

– Dette har helt sikkert ført til feilaktig ligning av mange sjøfolk, både til gunst og ugunst for disse, skriver Torstein Jansen-Vistnes i KPMG Law Advokatfirma i en e-post til Sysla.

Fjerner særskilt fritak for sjøfolk

Nå er dette endret, og regelen om selvangivelsesfritak for sjøfolk bosatt i utlandet er opphevet med virkning fra 2017.

– Kort forklart innebærer dette at utenlandsk bosatte sjøfolk som har inntekt fra arbeid på norske skip, i år vil motta norsk forhåndsutfylt skattemelding (selvangivelse) for første gang. Da som følge av  at inntekten deres vil være rapportert på A-melding for 2016, som skattepliktig og/eller som trygdepliktig til Norge. Dette vil gjelde selv om sjøfolkene ikke har deltatt i oppdrag på norsk sokkel, skriver Jansen-Vistnes.

Les også: Skattetips til sjøfolk

Det særskilte fritaket for sjøfolk er erstattet med et alminnelig leveringsfritak, på lik linje med nordmenn bosatt i Norge med norsk arbeidsgiver.

Frist: 30. april

Fjerningen av fritaket innebærer at denne gruppen sjøfolk vil måtte følge lovens vanlige regler for fastsetting av formues- og inntektsskatt; de vil ha plikt til å levere skattemelding, rett til å benytte leveringsfritak, rett til å sende endringsmelding og krav på å få skatteoppgjør.

“I praksis vil den største forskjellen fra gjeldende rett være at sjøfolk bosatt i utlandet vil få tilsendt en forhåndsutfylt skattemelding. Det vil fremdeles være opplysninger innrapportert fra sjøfolkenes arbeidsgiver ved forskuddsutskrivningen som vil ligge til grunn for skattefastsettingen, og sjøfolkene kan fremdeles velge å ikke levere skattemelding dersom den forhåndsutfylte meldingen er korrekt”, er nå den gjeldende regelen.

Foreligger det skatteplikt etter norsk skattelov for inntekt opptjent i 2016, plikter utenlandsk bosatte sjøfolk å levere norsk skattemelding innen 30. april 2017.

– Vi tror mange utenlandsk bosatte sjøfolk kommer til å føle seg usikre når de mottar skattemelding for første gang, og at dette vil generere stor pågang hos rederiene i april. En del sjøfolk kommer sikkert til å kaste skattemeldingene, siden de ikke forstår hva det er/hvorfor de har mottatt disse, men det kan innebære en viss risiko om noe er feil. Jeg er helt sikker på at mange forhåndsutfylte skattemeldinger vil inneholde feil, skriver Jansen-Vistnes.

Feilene kan skyldes at rederiene i løpet av kort tid må ta stilling til flere faktorer som har betydning for rapporteringen, deriblant hvor sjøfolkene er bosatt, hvilken type skip det er tale om, hvor skipet har operert og hvilket flagg skipet har, sier Jansen-Vistnes.

– Kan få konsekvenser

Den som mottar en slik forhåndsutfylt skattemelding for 2016 plikter å kontrollere den, samt å foreta de nødvendige rettelser innen leveringsfristen, sier han.

Dersom den forhåndsutfylte skattemeldingen er korrekt og det derfor ikke er behov for å gjøre endringer, kreves det ikke noen handling fra mottaker. Skattemeldingen kan da leveres ved stille aksept.

– Unnlates det derimot å rette feil eller opplyse om forhold som kan ha betydning for fastsettingen av norsk skatt, kan det få konsekvenser for den enkelte ved en eventuell kontroll fra skattemyndighetenes side.

Jansen-Vistnes legger til at sjøfolk som har arbeidet om bord på skip tilknyttet olje- eller gass- virksomhet på norsk sokkel i løpet av 2016, som vanlig år vil motta en forhåndsutfylt skattemelding for 2016.

– Plikten til å kontrollere skattemeldingen, samt å foreta de nødvendige rettelser innen 30. april 2017 gjelder for denne gruppen uten hensyn til om skipet fører norsk eller utenlandsk flagg.