«Omstillingen av norsk økonomi må fortsette slik at vi når klimamålene og får flere ben å stå på i fremtiden», skriver regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2019.

På listen over regjeringens klima- og miljøtiltak i forslag til statsbudsjett kommer blant annet:

  • 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.
  • 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland. Det foreslås å øke bevilgningen med 430 millioner kroner
  • 670 millioner kroner til CO2-fangst og lagring, opp fra 508 millioner i 2018.
  • 400 nye millioner til fornybarfondet Nysnø.
  • 3 milliarder kroner til Enova, opp 344 millioner sammenlignet med 2018.

Øker tilskudd til teknologisenter for CO2-fangst

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å videreføre arbeidet med CO2-håndtering ved Technology Centre Mongstad. I budsjettet er dette nevnt som en av hovedprioriteringene til Olje- og energidepartementet.

«Arbeidet med CO2-håndtering skal bidra til å utvikle og demonstrere kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2 med et spredningspotensial», står det i forslag til statsbudsjett.

Les også: Det du trenger å vite om CO2-håndtering

I 2018 ble det totalt gitt 507,7 millioner kroner til CO2-håndtering, men regjeringen foreslår nå å øke denne posten til 669,5 millioner – opp nesten 32 prosent.

Av dette skal teknologisenteret få et tilskudd på 208 millioner, mens det statlige selskapet Gassnova får 126 millioner til administrasjon. 175 millioner kroner skal ifølge forslaget gå til arbeidet med et fullskala-prosjekt neste år.

Teknologisenteret på Mongstad ble åpnet i 2012 og er verdens største testanlegg for CO2-fangst. Selskapet er delvis eid av staten gjennom selskapet Gassnova, i tillegg eier oljeselskapene Statoil, Shell og energiselskapet Sasol deler av senteret.

Få også med deg Det vi lever av-podkasten om CO2-håndtering:

400 millioner til fornybar-investeringer

Investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer, som ble opprettet av regjeringen, får 200 millioner i økte bevillinger for 2019. Dette er en hovedprioritering fra Nærings- og fiskeridepartementet, står det i budsjettet. Totalt får Nysnø 400 millioner kroner, hvis budsjettet blir vedtatt slik det står i dag.

Selskapet skal ifølge regjeringen «rette investeringsinnsatsen mot ny klimateknologi i overgangen fra kommersialisering og prioritere lav- og nullutslippsløsninger».

I 2018 ble fondet tildelt 400 millioner i investeringskapital, men skal over tid bygges opp til å forvalte 20 milliarder kroner.

Mer enn tre milliarder til Enova

Regjeringen forslår også å øke tilskuddet til Enova med mer enn ti prosent. Statsforetaket som blant annet skal sørge for økt innovasjon innen energi- og klimateknologi, får mer enn tre milliarder kroner i 2019. Dette er 344 millioner mer enn Enova fikk i fjorårets vedtatte budsjett.

Regjeringen foreslår i budsjettet at Enova-midlene skal prioriteres til null- og lavutslippsløsinger innen skipsfart og landtransport.