Fra år 2000 til 2015 økte strømforbruket i Fastlands-Norge med 5,6 prosent. Fremover forventer NVE at strømforbruket vil øke enda mer.

Allerede fra 2015 til 2016 steg strømforbruket med 2,7 prosent, og fra 2015 til 2020 er det forventet at strømforbruket vil øke med 8 prosent, ifølge en ny NVE-rapport om energibruk i Fastlands-Norge.

Oppgang innen både industri og transport

Energibruk i Norge

I industrien venter NVE en oppgang i energibruk på over 2 TWh fra 2015 til 2020. Årsaken er blant annet Hydros nye pilotanlegg for aluminium på Karmøy, utvidelse av Wackers fabrikk for silisiumproduksjon i Sør-Trøndelag, og nye fabrikker for produksjon av biodrivstoff.

For transportsektoren anslår NVE en liten vekst i energibruk mot 2020. Grunnen er en ventet vekst i antall kjøretøy og kjørte kilometer i de neste årene.

Samtidig vil en overgang fra fossilbiler til elbiler og hybrider i nybilsalget bidra til å bremse veksten i samlet energibruk i veitransporten.

– Veksten i elbiler og ladbare hybrider vil lede til høyere forbruk av strøm i sektoren, mens mer innblanding av biodrivstoff i veitransporten fra 2017 og mer bruk av biodrivstoff i båter og fly vil også gi høyere andel biodrivstoff i 2020, enn i 2015, skriver NVE.

Totalt ventes det at energibruken til transport vil øke fra 57,6 TWh i 2015 til 58,8 TWh i 2020.

Økning i strømforbruket

Energibruk etter energivare

Totalt anslår NVE at samlet nettoforbruk av strøm vil øke fra 120 TWh i 2015 til rundt 130 TWh i 2020.

Forbruket av bioenergi vil også øke, mens bruken av bensin og diesel vil minke.

Oljen i grafen er fyringsolje, og NVE venter at bruken av fyringsolje i bygninger er nær utfaset i 2020, mens det vil trolig fortsatt brukes noe i industrien.

Strømforbruket øker i alle sektorer

Nettoforbruk av el

Størst økning ventes det i petroleumsnæringen, industrien og i energibruk til datasentre.

Elektrisitetsbruken ventes å vokse betydelig raskere fra 2015 til 2020, enn den gjorde fra år 2000 til 2015.

Noe av veksten skyldes at 2015 var et veldig varmt år, og det ble dermed brukt mindre elektrisitet til oppvarming enn det som ville blitt brukt dersom temperaturen i 2015 var som gjennomsnittet i de foregående årene.

Økningen i elektrisitetsbruken fra 2015 til 2020 er 8,4 TWh dersom man ser bort fra forskjeller i temperatur.

Fortsatt fossilt i transport

Energibruk i transportUtviklingen mot flere elbiler og ladbare hybrider ventes å fortsette, noe som bidrar til økt elektrisitetsbruk i transportsektoren.

Det vil også bli økt bruk av biodrivstoff, som følge av myndighetskrav om innblanding av biodrivstoff i transport.

Transportsektoren vil likevel være dominert av fossilt drivstoff i 2020, noe grafen over viser.

Energibruk i industrien

Energibruk i industrienFra 2000 til 2015 var det en samlet nedgang i energibruk i industrien på 17 prosent.

Men fra 2014 har det vært en liten oppgang i kraftintensiv industri og fabrikker som Hydro aluminium Sunndal har økt produksjonen igjen.

NVE venter at denne oppgangen vil fortsette frem mot 2020.

Strømbruken gikk spesielt mye ned under finanskrisen, i forbindelse med reduksjon og nedleggelser innen metallindustrien.

Økt industriproduksjon siden 2014 har økt strømbruken i industrien igjen.