BKK AS oppnådde i 2016 et resultat på 1 185 millioner kroner mot 750 millioner kroner året før.

Styret foreslår et utbytte til eierne på 505 millioner kroner. Det er 55 millioner kroner høyere enn året før.

Totalt har BKK betalt ut rundt 9,5 milliarder kroner i utbytte til eierne de siste 11 årene.

– Vi er godt fornøyd med resultatet for 2016, men hele fornybarnæringen utfordres av lave kraftpriser. Med høyt investeringsnivå og krav til avkastning og utbytte i tillegg, betyr det at vi fortsatt må ha høyt fokus på kostnadsreduksjoner og effektivisering, sier konsernsjef Jannicke Hilland i en pressemelding.

Lavere produksjon

Vannkraftproduksjonen i 2016 er ca. 5,7 prosent lavere enn året før.  Områdeprisen i 2016 var 24,9 euro/MWh, mot 19,8 i 2015.

Konsernresultatet viser et resultat på 1 011 millioner kroner i 2016, en økning på 165 millioner kroner fra 2015.

Økningen skyldes i hovedsak en regnskapsmessig gevinst på 313 millioner kroner ved overføring av BKKs telekomsatsing i privatmarkedet til Bergen Fiber AS, som er et felleskontrollert selskap med Lyse, heter det i meldingen.

Utbytte

Ved utgangen av 2016 viste den hydrologiske balansen i Norden et tilnærmet normalt nivå. Styret forventer imidlertid at Norden vil være preget av kraftoverskudd og lave priser i årene som kommer. De lave prisene utfordrer den norske fornybarnæringen.

Lave priser og endringer i markedene og rammebetingelser gjør at BKK nå jobber med kostnadsforbedringer, heter det. Tidligere har kraftselskapet varslet at de skal kutte minst 150 stillinger innen 2020.

Forventer lavere resultat

BKKs inntjening er i stor grad basert på vannkraftproduksjon. Med usikkerhet knyttet til kraftpris og produksjonsvolum vil det derfor alltid være en risiko for svingninger i selskapets resultat, heter det i meldingen.

Høyt kraftoverskudd og lave brenselspriser vil sette sitt preg på BKKs inntjening i 2017. Dersom valutaforhold mellom euro og norske kroner holder seg stabilt, og det blir normal utvikling for nedbør og tilsig, forventer styret et underliggende resultat etter skatt som er lavere enn i 2016.