Fishglobe søkte i 2017 om totalt tre utviklingstillatelser på totalt 2340 tonn over en periode på fem år. Fiskeridepartementet har nå slått fast at de kun vil gi tillatelse til inntil to utviklingstillatelser.

Direktoratet har ennå ikke behandlet søknaden, men «finner likevel grunn til å vurdere behovet for det omsøkte antallet tillatelser».

Fishglobe er en globeformet, lukket flytende produksjonsenhet for oppdrett av fisk som er helt lukket i toppen. Selskapet hevder teknologien er designet slik at man enkelt kan ta ut deler av fisken når den nærmer seg slaktestørrelse, slik at tettheten reduseres og det dermed blir rom for videre påvekst med gjenstående fisk.

Fishglobe AS

  • Stavangerselskap opprettet i 2013.
  • 100 prosent eid av Havbrukskompaniet AS, hvor hovedeier er Fishglobe-gründer Arne Berge (65,7 prosent) og Norsk Vind AS (34,3 prosent).
  • Fishglobe er en globeformet, lukket flytende produksjonsenhet for oppdrett av fisk som er helt lukket i toppen. Målet med postsmoltanleggene er å produsere postsmolt opp til en kilo, og bruke den lukkede merden til å beskytte fisken i den tidlige fasen i sjøen.
  • Fishglobe har planer om tre postsmoltanlegg og et matfiskanlegg.
  • Det første postsmoltanlegget vil være i drift fra oktober 2019 i Lysefjorden i Rogaland. Dette er et postsmoltanlegg på 3500 kubikkmeter, med kapasitet på 250 tonn fisk som skal driftes av Grieg Seafood Rogaland.
  • Selskapet søkte i 2017 om tre utviklingstillatelser på 780 tonn til anlegget«FishGLOBE V6», som vil være et fullskala matfiskanlegg hvor fisken kan vokse til slaktevekt på 5-6 kilo. Byggingen av matfisk-globen er planlagt startet i 2020 slik at den er ferdig i 2021.

 

«FishGLOBE V6», som søknaden omhandler, vil være et fullskala matfiskanlegg som er dimensjonert for 2325 tonn fisk per enhet ved en tetthet på 75 kilo per kubikkmeter.

Mener to er tilstrekkelig

Fiskeridepartementet påpeker at de ikke kan tildele flere tillatelser enn det som kreves for å kunne foreta tilstrekkelig uttesting.

Mens Fishglobe mener det vil være behov for tre tillatelser for å utvikle og optimalisere de biologiske og økonomiske effektene av teknologien, mener imidlertid departementet at det ikke vil være nødvendig med en så høy biomassetetthet.

Fiskeridepartementet mener i stedet at det vil være tilstrekkelig å teste ut teknologien med en biomasse på 50 kilo per kubikkmeter, noe som tilsvarer to tillatelser på 780 tonn, totalt 1560 tonn fisk.

«Dette vil etter direktoratets syn gi svar på om konstruksjonen er egnet for en høy fisketetthet, selv om det ikke nødvendigvis gir svar på om konstruksjonen er egnet for planlagt tetthet ved maksimal biomassetopp», skriver departementet.

Første postsmoltanlegg døpes neste uke

Førstkommende mandag er det dåp av det første lukkede postsmoltanlegget til Fishglobe.

I oktober skal den lukkede merden etter planen fylles med 200.000 smolt på 100 gram. Dette anlegget utvikles uavhengig av utviklingstillatelser og skal driftes av Grieg Seafood Rogaland, om lag 100 meter fra land i Lysefjorden.