Smart Fish Farm. Illustrasjon: Salmar/Mariculture

Se kart: Her kan det bli oppdrett til havs

Fiskeridirektoratet har utpekt 11 områder som egner seg for havbasert oppdrett. Salmar-eide Smart Fish Farm ligger an til å bli første prosjekt ut.

Publisert

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet kartlagt områder som kan være egnet for oppdrett til havs.

I første omgang tilrår direktoratet en konsekvensutredning av 11 områder. I tillegg er det identifisert 12 områder som kan være aktuelle på et senere tidspunkt.

– Vi har vurdert arealinteresser, miljøverdier, og fysiske forhold slik som strøm, bølger og temperatur, og gjort en helhetsvurdering ut fra det, sier seniorrådgiver Mari Sørensen Aksnes i Fiskeridirektoratet.

Oversikt over identifiserte områder for havbruk til havs. Se også Fiskeridirektoratets interaktive kart nederst i saken. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet

For å vurdere arealinteressene og mulighetene for sameksistens med annen virksomhet, har både Oljedirektoratet, Kystverket, NVE, Forsvaret og Miljødirektoratet vært involvert.

Bølgehøyder og dybde har ikke utelukket noen av områdene i denne omgang, ettersom det ikke er kjent hvilke teknologier som eventuelt vil bli brukt, og hvordan anleggene vil håndtere disse forholdene.

Rapporten ble levert til Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik denne uken. Nesvik sier rapporten er et viktig første steg, men understreker at det fortsatt gjenstår mye arbeid.

– Departementet vil nå fremover jobbe med oppfølging av rapporten og etablering av prosesser, blant annet konsekvensutredning, sier Nesvik i en epost til Sysla, og legger til at det er for tidlig å si noe om hvilke områder som vil utredes videre.

Salmar-prosjekt ligger an til å bli først

Mariculture, som er eid 51 prosent av Salmar, ligger an til å kunne bli det første prosjektet som realiseres.

Selskapet har fått åtte utviklingstillatelser til prosjektet Smart Fish Farm, og har identifisert et område nordvest for Frøya utenfor Trøndelangskysten som aktuelt for lokalisering.

Dette området overlapper med to av områdene Fiskeridirketoratet tilråder å konsekvensutrede; Frøyabanken sør (nr 10) og Frøyabanken nord (nr 11). Direktoratet anbefaler i tillegg å utvide de tilrådde områdene til å inkludere hele Maricultures foreslåtte område i en eventuell konsekvensutredning.

– Mariculture sin Smart Fish Farm ligger nok an til å bli det første anlegget til havs, sier Aksnes i Fiskeridirektoratet til Sysla.

Mariculture er nå i prosess for å søke om lokalisering. For å kunne drive oppdrett til havs må man per i dag ha en akvakulturtillatelse lik den man må ha for å drive oppdrett i fjordene, samt få tillatelse til lokalisering til havs.

Jan Vatsvåg i Mariculture. Foto: Pål Christensen

Jan Vatsvåg, daglig leder i Mariculture og eier av de resterende 49 prosentene i selskapet, sier til Sysla at han er fornøyd med tilrådingen.

– Dette er fornuftig, de har valgt områder om er tilgjengelige for oppdrett, sier Vatsvåg.

Han mener det ligger an til at de nå vil få tildelt en lokalitet og vil kunne realisere prosjektet, ettersom prosjektet har fått tildelt oppdrettskonsesjoner samtidig som en forutsetning hele tiden har vært at anlegget må ligge til havs.

– Det var basisen for at vi fikk konsesjoner, og vil være i samsvar med intensjonen til myndighetene, sier Vatsvåg.

Norsk Industri fikk ikke tilråding

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster foreslo også områder til Fiskeridirektoratet, men disse ble ikke tilrådd å konsekvensutrede.

De foreslåtte områdene ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, og aktørene begrunner forslaget blant annet med nærhet til annen aktivitet i området.

“Områdene ligger tett opp mot allerede etablert infrastruktur som petroleumsaktiviteten har bygd opp i Nordsjøen, med de gevinstene som dette vil kunne ha på sikt for havbruk til havs», heter det i begrunnelsen.

Aksnes sier de foreslåtte områdene ikke ble anbefalt for konsekvensutredning blant annet fordi forslaget kom for sent til at sektormyndigheter fikk uttale seg om dem.

Oppdrett til havs har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her, eller i din podkast-spiller.

– Innspillet kom etter vi hadde hatt flere runder med innspill fra sektormyndighetene, sier hun.

I rapporten fra Fiskeridirektoratet heter det at områdene Norsk Industri foreslår “skiller seg fra mange av de andre undersøkelsesområdene ved at det er et langt større potensiale for en direkte arealkonflikt mellom havbruk og fiske”.

Direktoratet legger imidlertid til at “vi på dette stadiet i arbeidet med å legge til rette for havbruk til havs bør være åpne for å vurdere områder som industrien selv så tydelig mener kan være egnet”.

Aksnes utelukker ikke at områdene kan vurderes på et senere tidspunkt.

Nybrottsarbeid

Aksnes sier havbruk i områdene rapporten utpeker vil være nybrottsarbeid, og understreker at det er langt ut fra dagens oppdrettsanlegg til de foreslåtte områdene.

– Det er en del aktører som har prosjekter på eksponerte lokaliteter innaskjærs, men det er et stykke fra disse lokalitetene ut til områdene rapporten peker på, sier Aksnes.

Fiskeriminister Nesvik har tro på at havbruk til havs kan bli ett av de viktige utviklingssporene for næringen fremover.

– Vi har startet arbeidet, og skal fortsette å jobbe med å gi næringen gode rammevilkår for å bidra til å legge til rette for at de kan ta i bruk mer eksponerte områder enn i dag. Det sagt, så er fremtiden til havbruk til havs også avhengig av at næringen selv har et ønske og en vilje til å satse på og investere i dette utviklingssporet, sier Nesvik.

500 Internal server error - Adaptive

De elleve områdene Fiskeridirektoratet har identifisert som egnet for havbruk er: Område 1 Sklinnabanken, område 2 Norskerenna sør, område 5 Trænabanken, område 7 Tromsøyflaket, område 10 Frøyabanken sør, område 11 Frøyabanken nord, område 13 Indrebakken, område 15 Haltenbanken sør, område 21 Fugløybanken, område 23 Lopphavet, område 27 Vardø.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail