Norse Production Spolka Z.o.o. bestemte i styremøte 3. april å levere oppbudsbegjøring for selskapets avdeling i Norge – Norse Production NUF.

Det går frem av en pressemeding fra hovedaksjonær og eier av selskapet, Tom Lerberg, hvor han beklager at de må melde oppbud.

– Det er i første rekke beklagelig overfor de cirka 120 ansatte som har mistet sitt arbeid, overfor kreditorer og ikke minst vår kunde Sekkingstad AS som har kommet i en vanskelig situasjon, skriver han i pressemedingen.

Driften fortsetter

Bjørn Åge Hamre ble torsdag oppnevnt som bobestyrer. Han sier at det er nok penger til å holde produksjonen oppe i en liten stund til.

– Virksomheten er verdt mer som en igangværende virksomhet. For å tiltrekke oss flere interessenter, opprettholdes produksjonen. Det er snakk om noen dager og opp til en uke, sier Hamre.

Det vil derimot kunne bli endringer på veldig kort varsel, men Hamre øyner håp om å få solgt boet mens det produseres.

– Vi har noen konkrete interessenter allerede, men ingenting er avklart ennå.

Prøvde å bedre driften

Forholdet med Sekkingstad AS består i at sistnevnte har kjøpt fisk fra oppdretter, fraktet den til Norse Production sitt slakteri, hvor den ble filetert og pakket for å sendes ut i verden.

Selskapet har siden 1. januar 2013 stått for drift av lakseslakteriet og pakkeriet på Skaganeset i Sund i Hordaland.

Etter et vanskelig første driftsår ble det foretatt vesentlige endringer i driften for å bedre økonomien, skriver Lerberg i pressemeldingen.

– Misnøye blant de ansatte

Forretningsmodellen har vært basert på utenlandske produksjonsarbeidere som frem til høsten 2016 arbeidet i en turnus med 8 uker på og 4 uker fri.

Arbeidstilsynet satte seg på bakbeina, og selskapet måtte da endre turnusen til 5 uker arbeid og 3 uker fri, for å tilfredsstille kravene til arbeidstid i Arbeidsmiljøloven.

– Dessverre skapte kortere arbeidsdager og kortere friperioder en del misnøye hos en del av våre ansatte, skriver Lerberg.

Spenninger skapte konflikt

– Denne prosessen som involverte endringsoppsigelser kunne vært bedre håndtert av bedriften med hensyn til informasjon om prosessen overfor Arbeidstilsynet med å endre arbeidstidsordningen, medgir han.

Våren 2017 meldte halvparten av våre ansatte seg inn i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Etter en streik, og etter initiativ fra NNN sin forbundsleder ble dialog opptatt.

I oktober i fjor ble det inngått tariffavtale og håpet var å få på plass et godt og produktivt arbeidsmiljø, skriver Lerberg.

– Men det har som følge av arbeidskonflikten oppstått spenninger mellom de som er medlem i NNN og de som ikke medlem, skriver han.

Spenningene skal ha svekket produktiviteten og gjort at lønnsom drift ikke har vært mulig ifølge Lerberg.

Varslet streik

LO har også reist økonomiske krav mot bedriften for forhold som går tilbake til tiden før tariffavtale ble inngått. Ett av kravene fra LO utgjør cirka tre millioner kroner.

Den 23. mars fikk ledelsen nytt streikevarsel fra NNN med plassfratredelse 7. april, skriver Lerberg.

– På denne bakgrunn er det dessverre styrets ansvar å se til at selskapet ikke drives på kreditorenes regning og det ble derfor meldt oppbud, skriver Lerberg.

Bobestyrer Hamre er kjent med konflikten mellom de ansatte og selskapet.

– Hva skjer med LOs krav nå når selskapet er konkurs, Hamre?

– Det kommer an på om kravene er dekket av lønnsgaranti eller ikke. Er det ikke dekket, er det avhengig av boets midler om LO får inndekket kravet, sier bobestyreren.

Stiller seg undrende

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) synes det var trist å motta meldingen om at selskapet hadde besjært seg konkurs.

– Vi føler med våre medlemmer som går en usikker fremtid i møte, sier forbundets 2. nestleder, Jarle Wilhelmsen, i en pressemelding.

Han viser til at ansatte ved Norse Production har en allmenngjort minstelønn, som er det absolutt minste man kan betale per time innen lakseslakteri i Norge. NNN stiller seg undrende til at bedriften ikke skal kunne drive lønnsomt med de priser og betingelser som laksenæringen har i dagens marked.

– Vi ser at selskapet skylder på inngåelse av tariffavtale og et økonomisk krav fra medlemmene som årsak til at bedriften nå er konkurs. De økonomiske krav som er rettet mot bedriften er utelukkende lovpålagt betaling som de ansatte skulle hatt for blant  annet overtid, sier Wilhelmsen. – Dette vil gjelde for alle selskap som ønsker å drive virksomhet i Norge.

– Har vært fleksible

Ifølge NNN har de tillitsvalgte gjentatte ganger forsøkt å skape dialog med ledelsen, og gjort alt for å være fleksible og sørget for at bedriften har gått optimalt.

– Dersom Norse Production ikke kan drive lønnsomt med norske lønns- og arbeidsvilkår, må en rette søkelyset mot bedriftens ledelse og oppdragsgiver, og de vilkår de setter for slakting og prosessering, uttaler Wilhelmsen i pressemeldingen.