Tidligere i vår avslørte Sysla og Offshore.no at minst 26 ansatte i Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) eide Statoil-aksjer for flere millioner kroner.

Det ble tidlig klart at det er i strid med instruksen fra Arbeids- og sosialdepartementet at Ptil-ansatte eier oljeaksjer. Instruksen sier at de ansatte ikke kan ha økonomiske interesser i selskaper tilsynet har kontrollmyndighet over.

Feiltolkning

Likevel har Ptil latt ansatte eie slike aksjer. Men nå endrer tilsynet praksisen.

– Vi forholder oss til instruksen, som har vært fastsatt siden 2008. Vår fortolkning har vært en annen en departementets. Det tar vi til etterretning, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil til Sysla.

Praksisen blir dermed lik andre sammenlignbare organer, som Finanstilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet). Nøyaktig hvordan regelverket skal håndheves framover, vil tilsynet avklare i dialog med departementet.

– Vi har handlet i god tro

– Har myndighetene krevd at praksisen endres?

– Departementet har pekt på instruksen fra 2008. Etter deres mening skal ikke Ptil-ansatte eie oljeaksjer. Det har vi tatt til etterretning.

– Hva er deres syn på at det har tatt syv år å finne ut at dere tolker regelverket forskjellig?

– Det har jeg ingen tanker om. Det som er viktig å understreke, er at vi hele tiden har lagt stor vekt på habilitet og hatt strengere regler enn forvaltningsloven krever. Vi har handlet i god tro, sier Midttun.

Søker unntak

Da saken ble avdekket, forklarte Ptil-ledelsen at tilsynet har latt ansatte eie aksjer blant annet fordi det har vært nødvendig for å rekruttere kompetent arbeidskraft. Midttun vil ikke gå inn på hva forbudet vil kunne bety for ansettelser framover.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i om denne endringen vil få betydning for rekrutteringen. For oss er det viktig å ansette dyktige fagfolk, og det er vi avhengig av også i framtiden, sier han.

Til tross for at Ptil framover ikke vil la ansatte eie oljeaksjer, er det søkt unntak fra regelverket for åtte medarbeidere som eier slike aksjer i dag. Instruksen fra departementet åpner for å gi slike unntak «i særlige tilfeller og når det vurderes uten skade for tjenesten».

Departementet avgjør

De åtte medarbeiderne har selv bedt eksplisitt om å få beholde sine aksjer.

– Søknaden er nå til behandling i departementet, og vi avventer hva som skjer der, forteller Midttun.

I søknaden har tilsynet begrunnet unntaksforespørselen med flere forhold. Blant annet vises det til at flere av medarbeiderne eide aksjer før instruksen kom i 2008 og at de snart når pensjonsalder og skal slutte i Ptil. I tillegg argumenteres det med at det dreier seg om relativt små aksjeposter.

– Departementet vil nå gå gjennom hver enkelt sak for seg og vurdere om det kan være grunnlag for å gi unntak fra instruksen i de enkelte tilfellene. Det vil bli fattet vedtak i de enkelte sakene innenfor rammene av en forsvarlig saksbehandlingstid for denne type saker, skriver kommunikasjonsrådgiver Øyvinn Myge i en e-post til Sysla.

Når det gjelder oljeaksjene til de ansatte i Oljedirektoratet, har Olje- og energidepartementet fortsatt ikke kommet med noen konklusjon.