Det er en betydelig nedgang i bruken av midler mot lakselus, målt i kilo, i 2016. Utviklingen i 2016 skyldes ikke at norske lakselus er blitt mindre resistente mot legemidler, men at bekjempelsen er dreid mot fjerning av parasittene med andre metoder som f. eks. varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning. Forbruket av lakselusmidler har vært høyt siden 2009, melder Folkehelseinstituttet.

Målt i behandlingsdoser er nedgangen på omtrent 50 prosent. Det var en økning i salg av teflubenzuron, mens bruken av de andre midlene mot lakselus har gått ned.

I 2016 var det en reduksjon på nesten 40 prosent i bruken av hydrogenperoksid sammenlignet med året før. Dette er første gang siden 2009 at det har vært en nedgang i forbruket av dette middelet. Hydrogenperoksid brukes både mot lakselus og mot amøbegjellesyke. Statistikken viser samlet salg som 100 prosent hydrogenperoksid.

Bekymret

Fiskeridirektør Liv Holmefjord er bekymret for miljøkonsekvensene av den omfattende legemiddelbruken.

– Vi har vært bekymret i flere år nå, og oversikten fra Folkehelseinstituttet bekrefter at vi trenger tydeligere krav til bruken av legemidler for å forebygge de uønskede effektene på miljøet. Den fortsatt høye bruken av hydrogenperoksid og den økende bruken av flubenzuroner viser at det haster å få på plass de foreslåtte reguleringene, sier Holmefjord i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet foreslo i januar i fjor å stramme inn reguleringen av bruken av legemidler. Noen av forslagene har vært på høring og Holmefjord håper de trer i kraft så raskt som mulig.

Salgstall av antibakterielle midler fortsatt lavt

Salget av antibakterielle midler til bruk på oppdrettsfisk i Norge forsetter å synke.

Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres, er endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk marginale og salget er svært lavt; mengden antibakterielle midler som har blitt solgt de siste årene tilsvarer at anslagsvis 0,5-1 prosent av fisken ble behandlet med en antibiotikakur.

Andre midler

Formaldehyd har lenge vært brukt mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann forårsaket av parasitter, bakterier og sopp. Forbruket har ikke blitt registrert tidligere. Fra og med 2016 omsettes formaldehyd gjennom godkjente legemiddelgrossister.

Salget av bronopol som også brukes mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann var relativt stabilt i perioden 2010-2012, Forbruket har siden 2013 vær høyt. I 2016 ser vi en liten nedgang i bruken av dette middelet.

Isoeugenol er et beroligende middel til fisk. Middelet brukes blant annet i forbindelse med håndtering ved avlusing og vaksinering. Forbruket av dette midlet økte kraftig etter at det fikk markedsføringstillatelse i 2013. I 2016 ble forbruket av isoeugenol for første gang redusert. Vi ser en økning i salget av bedøvelsesmiddelet benzokain. Salget av metakain, et annet bedøvelsesmiddel, er relativt uendret i forhold til forrige år.

Tabellene viser salg av antibakterielle midler, midler mot lakselus, innvollsorm og andre overflateinfeksjoner på fisk, samt bedøvelsesmidler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2007-2016. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.