Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Lakselusgrensen på 0,2 kjønnsmodne hunnlus gjelder for 6 uker, men tidsperioden den gjelder for er forskjellig mellom Sør- og Nord-Norge:

  • I Sør-Norge gjelder det ukene 16-21.
  • I Nordland, Troms og Finnmark gjelder det i ukene 21-26.

Hvorfor endres våravlusingen?

De tidligere krav til våravlusning er ikke lengre egnet til å sikre lavest mulig smittepress på utvandrende laksesmolt. Dette skyldes i hovedsak at det er sterkt redusert effekt av de legemidlene som brukes i de fleste områdene langs kysten.

Å oppheve kravet om samordnet våravlusning og erstatte det med lavere lusegrense i en lenger periode vil bidra til å bremse videre utvikling av resistens mot avlusningsmidlene og bedre velferden for oppdrettsfisken.

Tilpasset mekanisk behandling

Endringen i lakselusforskriften vil bidra til å sikre lavest mulig smittepress på utvandrende laksesmolt i en situasjon med dårlig effekt av legemidlene som brukes til avlusing. Tilgjengelige metoder mot lakselus skal brukes på best mulig måte og på best egnet tidspunkt for å oppnå lavest mulig smittepress på villfisk. Dette kan også være positivt for velferden til oppdrettsfisk og hindre videre utvikling av resistens mot legemidler.

Det er opp til oppdretterne å iverksette de beste løsningene og tiltakene for å overholde kravet ut fra situasjonen i sitt område.

Lusetelling i alle merder hver gang

Fra nå av skal oppdretter telle og rapportere lakselus fra alle merder i anlegget. To uker før perioden med lavere lusegrense starter og til perioden er avsluttet, skal oppdretter telle på 20 fisk i hver merd.

Svært mange oppdrettere teller allerede lakselus i alle merder hver uke selv om det ikke alltid inngår i grunnlaget for rapporteringen.

Tellekravet og rapportering blir tilpasset dagens situasjon med utbredt mekanisk behandling av enkeltmerder. Det gir større sikkerhet av hver telling og et riktigere bilde av situasjonen. Mattilsynet kan dermed tidligere fange opp lokaliteter med økende lusetall som vi må følge opp.

Les også: NFD: Nye lusegrenser om våren