Det viser sesongjusterte tall fra SSB, sammenlignet med tremånedersperioden før.

Det største bidraget til nedgangen kom fra næringsgruppen oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri, der omsetningen falt med 16 prosent. Næringsgruppen stod for om lag 11 prosent av den totale omsetningen i industrien. Nedgangen skyldes hovedsakelig en planlagt stans for vedlikehold i september hos noen få enkeltaktører.

Fallet i industriomsetningen ble noe motvirket av vekst i næringsmiddelindustri og bygging av skip og oljeplattformer. Disse næringene hadde en vekst på henholdsvis 1,3 og 3,8 prosent. Omsetningen for ikke-jernholdige metaller hadde også en liten vekst i denne tremånedersperioden.

Kraftig nedgang i maskinindustri

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 4,0 prosent fra november 2015 til november 2016. Den samlede nedgangen skyldes lavere omsetning i eksportmarkedet, hvor fallet var på 8,9 prosent, mens hjemmemarkedsomsetningen er om lag uendret..

Maskinindustri og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro betydelig til den samlede nedgangen i industriomsetningen, med et fall på henholdsvis 39 og 25 prosent.