I november i fjor kom det fram i DN at de forpleiningsansatte i Statoil – som sørger for blant annet renholdet og maten på plattformene – har et sykefravær på rekordhøye 12 prosent.

Fagforbundet Industri Energi sa da at nedbemanningene og effektiviseringstiltakene i selskapet har vært så tøffe at de forpleiningsansatte blir syke av arbeidspresset.

Bekymret over hele bransjen

Nå har Industri Energi gått sammen med et annet fagforbund, SAFE, om å sende en bekymringsmelding til Petroleumstilsynet (Ptil) om arbeidsmiljøet i hele forpleiningsbransjen på norsk sokkel.

Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, sier til Sysla at de har fått unisone tilbakemeldinger fra klubbene innen forpleiningsområdet om at kutt i bemanningen både rammer de som utfører forpleiningstjenestene og de som skal sikres en forsvarlig forpleining.

– Uryddige prosesser etter kostnadskutt

– Krav som har kommet fra fra rigg- og operatørselskapene den siste tiden om kostnadskutt på 20-30 prosent i kontraktene med forpleiningsselskaper på norsk sokkel, har ført til uryddige og mangelfulle prosesser. Resultatet er at arbeidsmiljøet har blitt forringet, sier Furre.

I et brev til Petroleumstilsynet ber SAFE om at «forholdene rundt kostnadskutt i forpleining blir gjenstand for et omfattende tilsyn rettet mot rederi, operatør og de forpleiningsselspene som er på banen i de ulike anbudsprosessene».

Ptil møtte fagforbundene

Petroleumstilsynet svarer i et brev til SAFE og Industri Energi at de «planlegger en større tilsynsaktivitet med HMS-konsekvenser av endrede rammebetingelser i forpleiningen».

I forkant av det planlagte tilsynet innkalte Ptil nylig til et møte hvor fagforbundene fikk konkretisere hva de mener er ute av kontroll innen forpleiningsbransjen. På møtet ble det blant annet framsatt følgende påstander:

  • Manglende reelle analyser av arbeidsmiljø. Manglende eller fraværende behandling i arbeidsmiljøutvalg og med de tillitsvalgte. Nedbemanning i administrasjonene medfører tap av arbeidsmiljøkompetanse.
  • Arbeidstakermedvirkning er erstattet av informasjon fra ledelsen om at «slik blir det».
  • Svekkede rammevilkårene umuliggjør ressurser til fullt forsvarlig arbeidsmiljø, opplæring og medvirkning blant ledere.
  • Operatør og rederi sier; «kutt 20 prosent ellers går kontrakten ut på anbud».
  • Anbudene åpner for nye useriøse aktører som ikke har noen form for reell medvirkning.
  • Rettighavers og operatørs lovpålagte påseansvar er ikke ivaretatt. De toer sine hender og overlater ansvaret til leverandørene uten å følge opp egne forpliktelser.
  • Arbeidstakere får ikke fullt innsyn i kontraktskravene som berører arbeidsmiljø og forpleiningsstandard.
  • Da 12 timersdagen ble innført, var det en forutsetning at de som arbeidet på sokkelen hadde tilfredsstillende forpleining, slapp å vaske egen lugar, tøy og fikk servert god mat. Dette blir nå gradvis fjernet uten medvirkning og AMU-behandling.
  • Arbeidsoppgaver som er «fjernet» som grunnlag for nedbemanning, sniker seg tilbake og medfører økt belastning og forringet psykososialt arbeidsmiljø.
  • Bemanning og kompetanse samsvarer ikke med arbeidsomfanget som skal utføres.

I Petroleumstilsynet ønsker man ikke å kommentere det planlagte tilsynet utover å vise til brevet som Sysla har lest og som vi har referert fra over.