Utviklingen i 2015 kan være et varsku om at flere tiltak bør settes inn, ble det påpekt da tilsynet la fram sin rapport torsdag.

– RNNP-resultatene indikerer at noe kan være i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Snur trenden

Mens storulykkeindikatoren i 2014 var på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet, vipper pilen i motsatt retning for 2015. Blant annet var det flere hendelser med storulykkepotensiale i løpet av fjoråret, og én dødsulykke. Dødsulykken på COSLInnovator 30. desember var den første dødsulykken på sokkelen siden 2009.

– Står sikkerheten ved et veiskille?

– Ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon kan være utfordret, sier Myhrvold.

Det er forskjellige resultater for ulike produksjons- og driftsområder, og noen anlegg sliter mer med å oppnå sine bransjemål enn andre, men det totale bildet er at det de siste årene har vært en sikkerhetsutvikling i gal retning.

Hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser er viktige bidrag til storulykkesrisiko. I 2015 ble det for eksempel registrert ti hydrokarbonlekkasjer på sokkelen der mer enn 100 gram lekket ut per sekund. Dette er det høyeste antallet som er registrert siden 2011.

Tilsvarende på land var det 13 slike lekkasjer, en økning fra sju året før.

Tilbakemeldinger

En undersøkelse blant ansatte offshore viser at de i større grad enn før synes at selskapene nedprioriterer HMS. De opplever også i økt grad å være presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten, og at de i mindre grad selv kan påvirke HMS-situasjonen.

– I tider som nå, hvor effektivisering, innstramming og sparing preger næringen, er det ekstra viktig å verne om og forsterke etablerte møteplasser og prosjekter som skal forbedre sikkerheten. Det er også viktig å opprettholde et godt partssamarbeid, som ofte settes under press i nedgangstider, sier Myhrvold.

Tilsynet mener selskapene må bruke RNNP-resultatene for å legge et godt grunnlag for årene som kommer.

– Kortsiktighet vil straffe seg, er budskapet.