I mars i fjor avslørte Sysla og Offshore.no blant annet at 10 ansatte i Petroleumstilsynet (Ptil) eide aksjer i oljeselskaper som er under Ptils tilsynsmyndighet.

Avsløringene endte med at Petroleumstilsynet endret instruksen og de ansatte måtte selge aksjene. Ingen Ptil-ansatte fikk fra da av eie eller handle med oljeaksjer.

Nekter å gi seg

Åtte av dem ville ikke gi seg uten kamp, og klaget saken videre til Arbeids- og sosialdepartementet.

I oktober i fjor besluttet departementet at to Ptil-ansatte med utelukkende administrative oppgaver fikk beholde aksjene, mens seks kolleger med tilsynsansvar og kontakt med selskapene, fikk en frist til å selge innen midten av januar 2016.

Tvangssalg utsatt

De seks har nå klaget saken inn for Sivilombudsmannen.

Ptil og departementet har godtatt en utsettelse av tvangssalget inntil ombudsmannen har behandlet saken ferdig.

Avsløringene gjaldt i stor grad Statoil-aksjer, og flere av de Ptil-ansatte eide aksjer for rundt en halv million kroner hver, beregnet ut fra en middelkurs på 145 i mars i fjor.

Siden den gangen har kursen på Statoil-aksjen falt mer enn 20 prosent.

«Unødvendig økonomisk tap»

Advokat Frode Steindebakken Rognsaa i fagforeningen Tekna representerer de Ptil-ansatte. I klagen til sivilombudsmannen hevder han at de ansatte påføres et «unødvendig økonomisk tap» gjennom tvangssalget:

«At instruksen eventuelt kan gis virkning for fremtidige ansettelser, hvis dette ligger innenfor handlingsrommet for saklig myndighetsutøvelse, er etter min mening et eget spørsmål. For ansatte som allerede har aksjer i dag, fremstår departementets strenge tolkning som uhjemlet og med store privatrettslige konsekvenser», skriver Rognsaa.

– Handlet i panikk

I brevet peker han på at aksjene ble ervervet i tidligere arbeidsforhold, at de var kjent for Petroleumstilsynet ved tiltredelse og at det aldri har vært stilt spørsmål ved deres habilitet gjennom utførelse av arbeidsoppgaver i Ptil.

Advokaten viser også til at «Petroleumstilsynet virker å ha meget gode og tillitvekkende rutiner for behandling av tilsyn som skal sikre at tjenestemannen ikke er eller oppfattes som inhabil».

oljedir06-800x450

Petroleumstilsynet har handlet i panikk, mener de ansattes advokat. Foto: Erlend Frafjord

– Tilsynet og departementet virker å ha handlet i panikk da de så hvor massive medieoppslagene ble. Jeg er spent på Sivilombudsmannens konklusjon. Hvis han støtter oss, blir det vanskelig for departementet å opprettholde vedtaket, selv om en uttalelse fra ombudsmannen ikke er bindende, sier Rognsaa til Sysla.

– Kan skade tjenesten

Avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i Arbeids- og sosialdepartementet understreker i et brev til Tekna at det overhodet ikke må kunne stilles spørsmål ved tilsynets uavhengighet eller upartiskhet:

«Til grunn for instruksen ligger det således et generelt syn om at det vil kunne sås tvil om etatens uavhengighet dersom dets ansatte har økonomiske interesser i virksomheter som etaten fører tilsyn med. Det følger derfor av instruksen at det er bare i særlige tilfeller, og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, at det kan gjøres unntak fra forbudet. Dette er en annen og strengere norm enn den som følger av forvaltningsloven regler om inhabilitet», skriver han i brevet.

Avgjørelse denne uka

Kontorsjef Bjørn Dæhlin hos Sivilombudsmannen opplyser at det trolig kommer en konklusjon fra dem i løpet av uka.

Pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet sier at de tar klagen til Sivilombudsmannen til etterretning.

– Vi forholder oss til vedtaket fra Arbeids- og sosialdepartementet, men har utsatt effektuering av vedtaket i påvente av beslutning fra Sivilombudsmannen, sier Midttun.