Statoil mener Zidane-utbyggingen på Haltenbanken havarerer hvis selskapet ikke får forlenget tillatelsen til å ha tre i hver lugar på Heidrun. – En useriøs trussel, mener fagforeningen SAFE.

I en revidert søknad til Petroleumstilsynet skriver prosjektdirektør Eileen Andersen Buan i Statoil at det er viktig for Heidrun og norsk offshoreindustri at Zidane-prosjektet i Norskehavet blir realisert, men gir samtidig uttrykk for at økonomien i prosjektet er marginal.

Statoil gjør det klart for Ptil at en forutsetning for prosjektet er å kunne bruke tre senger på 32 av lugarene i høyaktivitetsperioder, helt til Zidane er ferdigstilt.

Utgangspunktet på norsk sokkel, regulert gjennom aktivitetsforskriften, er enmannslugarer, men to kan i visse tilfeller dele lugar mot en økonomisk kompensasjon per døgn. Tre på hver lugar er langt mindre vanlig.

– God søvnkvalitet sentralt
– Jeg opplever dette som useriøse og uryddige trusler fra Statoils side. Innkvartering og lønnsomhet er to ulike forhold som må holdes adskilt. Dette handler om å sørge for skikkelig restitusjon og søvnkvalitet, noe som er ekstremt viktig for god overvåkenhet og sikkerhet på sokkelen. Vi er mot alle svekkelser av kravet om enelugar og krav til å få sove alene, sier Roy Erling Furre, HMS-ansvarlig og 2. nestleder i fagforbundet SAFE.

– Hva er deres erfaringer med tre per lugar på Heidrun så langt?

– Vi får negative tilbakemeldinger. Tynne vegger gir mye støy, og vi hører om arbeidere med sterkt forringet søvnkvalitet, sier Furre.

– Uthaling fra Statoil
– Tror du på påstandene om at prosjektet blir ulønnsomt hvis Statoil ikke får forlenget dispensasjonen?

– Nei. Vi har tidligere protestert mot at det ble gitt dispensasjon til 2017. Nå forsøker Statoil å hale dette ut, og det kan vi ikke akseptere. Jeg frykter at kostnadspresset i bransjen vil føre til at flere slike saker dukker opp, tror Furre.

I oktober 2014 ble Zidane-utbyggingen lagt på is fordi Dea Norge og de andre eierne ikke ble enige med Heidrun-lisensen om vilkårene for tilknytning til Heidrun.

Forventer PUD i år
Nå er forhandlingene gjenopptatt og både partene og departementet forventer at man kommer i mål med tilknytningsløsningen.

Dette betyr at en plan for utbygging og drift (PUD) på Zidane kan bli levert til myndighetene i løpet av året. Planlagt oppstart er siste halvår 2020.

Den reviderte søknaden som Statoil nå sender om bruk av en ekstra køye på Heidrun-lugarene omfatter både Zidane- og Maria-utbyggingene. Sistnevnte ligger foran i løypa, og PUD-en ble godkjent i fjor høst.

Heidrun skal levere vanninjeksjon til Maria-feltet som ligger rundt 45 kilometer unna. Det er ventet at Maria kan settes i drift våren 2018.

Tre ganger mer arbeid
Petroleumstilsynet fattet i mai 2014 et vedtak om at de 32 ekstrakøyene kunne tas i bruk ut 2017.

Når Statoil nå søker om forlengelse, peker selskapet på at installasjonsarbeidene for Maria og Zidane vil måtte pågå samtidig. Videre opplyses det at antall offshoretimer for Maria-prosjektet alene har steget fra 120.000 til 355.000 siden forrige vedtak.

– Ekstra kritisk
Uten bruk av ekstrakøyene kan ikke Zidane påbegynnes før mot slutten av 2018, når Maria-prosjektet nærmer seg avslutning av installasjonsfasen, hevder Statoil;

«Zidane-prosjektet vil da måtte strekkes ut over fem-seks år, hvilket vil gi en total uakseptabel prosjektøkonomi», skriver Eileen Andersen Buan i søknaden.

Statoil mener derfor det er ekstra kritisk å kunne ta i bruk de ekstra køyene for å få Zidane-utbyggingen realisert. Dette prosjektet er beregnet å kreve 650.000 offshoretimer.

Vraket andre løsninger
Statoil har tidligere vurdert andre boløsninger under installasjonen av Maria og Zidane, som flotell eller et ekstra, midlertidig bolikvarter på Heidrun. Selskapet vraket disse alternativene på grunn av for høye kostnader og det de hevder er manglende oppfyllelse av HMS-krav.

I søknaden til Ptil forsikrer Statoil at ekstrakøyene i lugarene bare skal brukes til Maria- og Zidane-aktiviteter, og kun når annen kapasitet er fullt utnyttet. Videre forutsetter selskapet utsettelse av flere egne prosjekter på Heidrun i denne perioden.

Informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil sier de aktuelle lugarene opprinnelig er bygd for tre personer, og fellesarealet har skapplass til tre brukere.

– Får støyisolert vegg
– Statoil vil oppgradere disse lugarene med en permanent støyisolert vegg som skiller den tredje sengen fra fellesarealet. Sengen blir dermed et ekstra rom som vil ha samme kvalitet og bruksområde som de to andre rommene i lugaren. Dette vil sikre uforstyrret søvn og restitusjon for alle brukere av lugaren, uavhengig av om lugaren brukes av dag- eller nattskift, sier Skauby.

Han påpeker at arbeidet med tilknytningene av Zidane og Maria ikke kan utføres ved hjelp av nattskift.

– For å sikre en forsvarlig gjennomføringstid er det nødvendig å bruke den tredje sengen til dagskift.