Tilsynet skulle vurdere hvordan det arbeides med å sikre at regelverkskrav til elektriske anlegg blir etterlevd. Et av de sju anleggene, som pekte på manglende verneutstyr, hastet det spesielt å rette opp, skriver Stavanger Aftenblad om tilsynet som ble gjennomført mellom 8.-10. november i fjor.

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

 • Lysbuer i elektrisk utstyr
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Vern mot antennelse og spredning av brann
 • Nødbelysning
 • Vedlikehold av eksplosjonssikkert utstyr
 • Melding av fare- og ulykkessituasjoner
 • Avviksbehandling

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

 • Varmekabelinstallasjoner
 • Testrutiner for sikkerhetsutstyr i tavlerom
 • Vedlikeholdsprogram
 • Elektrotekniske systemanalyser

Kårstø, et prosessanlegg for gass og kondensat, ligger i Tysvær kommune i Rogaland. Anlegget mottar gass gjennom rørledninger fra Nordsjøen og Norskehavet.

Eierne har fått frist til 30. januar med å forklare hvordan avvikene blir fulgt opp.