Regjeringen kan gjøre mye mer for å få fart på oljevirksomheten, ifølge LO.

I stedet for tiltak i andre bransjer bør både Statoil og Oljedirektoratet brukes aktivt for å sveive i gang mer aktivitet, ifølge konserntillitsvalgt Atle Teigland i Aker.

– Tord Lien bør gi beskjed gjennom Oljedirektoratet om at ministeren krever at nødvendige modifiseringer for uttak av mer-olje og planlagt brønnplugging gjennomføres i tråd med lisensene som er tildelt. Vi bør bruke de forpliktelsene som ligger i utdelte lisenser og petroleumsloven for å bidra til økt aktivitet. Det er et av flere svar Offshore.no får når vi ber konserntillitsvalgte Atle Teigland i Aker Solutions om å konkretisere sitt ønske om stimuleringstiltak for oljebransjen.

Men Teiglands ønskeliste er lenger.

Den inneholder både alternativ bruk av utbyttet eierne får fra Statoil, en kontraktpraksis som bidrar til at flere oppdrag tilfaller norske leverandører, permitteringsregler som tillater at kortvarige jobber i bedriften ikke avbryter permisjonstiden og bidrag til opplæringstiltak under permittering.

– Noen av våre forslag har lang horisont, noen har kortere.

Et at Teiglands mer langsiktige tiltak er å endre dagens kontraktregime og sørge for at det ikke bare er tilbudspris men at også risiko for overskridelser og utsettelser medregnes slik at den reelle prisen for å sette jobber ut til verft i for eksempel Korea, kommer på bordet.

– Da tror jeg mange flere av jobbene som har gått til Asia i stedet ville gått til norske leverandører. Se på svenskene (Lundin, red.amn). De skjønner at det lønner seg å bygge i Norge.

– Dere sier at statens eierandel i Statoil må brukes aktivt. Hvordan?
– Staten sitter med sin eierandel i Statoil på 67 prosent i en posisjon der den henter ut størstedelen av utbyttet som deles ut i selskapet. Det er samfunnsøkonomisk forkastelig å opprettholde et høyt utbytte når oljeinntektene minker og selskapet mangler kapital til å investere. I stedet for å sende titusenvis av folk ut i arbeidsløshet, burde myndighetene presse på for at pengene som deles ut i utbytte i stedet blir brukt til å bygge ut nå da aktiviteten er lav, i stedet for å vente til oppgangen og at alle andre setter i gang. Å basere investeringene på dagens oljepris blir uansett feil, når det tar fire–fem år før oljen er på dekk.

 – Det ser ut som om vi er i ferd med å gjøre gamle tabber om igjen, men det er i så fall ikke noe nytt i norsk oljebransje, sier Teigland.

På samme måte mener Aker Solutions-tillitsmannen at myndighetene burde ha bidratt til å begrense kuttene i vedlikeholdsaktiviteten på sokkelen, som førte til den første store bølgen av innskrenkninger.

– Selv om prisen faller, forsvinner jo ikke vedlikeholdsbehovet. Installasjoner på sokkelen slutter ikke å ruste og riste selv om oljeprisen halveres. Men det er klart, hvis du viderefører en utbyttepolitikk på det nivået du hadde da prisen var 110 dollar selv etter at prisen er mer enn halvert, da har du selvsagt ikke mye penger til vedlikehold og modifisering, sier Teigland.

– Hvor langt kommer dere egentlig med å argumentere mot markedet. Er det ikke så enkelt at lav pris gir lavere aktivitet?
– Nei, så enkelt er det ikke. Det er ikke mange år siden vi snakket om å bygge ut med en pris på 13 dollar fatet. Det nivået er selvfølgelig ikke realistisk lenger, men det går an å forsvare investeringer, også så langt nord som Johan Castberg, med en pris på kanskje 50-60 dollar dersom vi makter å gjennomføre alle de effektiviseringer og forenklinger som vi snakker så mye om. Men skal vi få det til så må ikke olje- og energiministeren bagatellisere det som nå skjer i oljeindustrien. Han må aktivt inn i prosessen og sørge for at både leverandører og oljeselskapene samarbeider og bidrar.

LO har sloss med både røde og blå regjeringer når innskrenkninger i permitteringsregelverket har kommet på bordet. Teigland vil ha en mulighet til å ha folk permittert i minst 52 uker, slik vi har hatt i tidligere utfordrende perioder..

Dessuten vil han ha adgang til rullerende permittering.

– Dukker det opp en jobb som en permittert medarbeider kan brukes i, så må vedkommende kunne brukes. Når jobben er gjort bør det så være mulig å fortsette den påbegynte permitteringstiden. Hvis vi er maksimalt fleksible kan vi greie å beholde et høyt kompetansenivå i bransjen, ifølge Teigland