Oversikten viser at av de 10 aktuelle prosjektene har Johan Sverdrup byggetrinn 1 blitt 14,6 milliarder billigere enn meldt i fjor. De øvrige feltene har mindre endringer.

Maria, Rutil, Aasta Hansteen og Martin Linge har også nedjusterte investeringsanslag.

Gina Krog, Flyndre, Ivar Aasen og Polarled har økt noe, mens Oseberg Vestflanken 2 står på stedet hvil.

Her er listen som gir deg oversikten over hvor mye de koster:

DOF Subsea - Første kvartal 2014

Tall i millioner kroner20142013Endring i prosent
Omsetning1451115625,5
Driftsresultat (EBITDA)663308115,3
Resultat før skatt408-92-

Dette skriver de om de ulike feltene:

Rutil i Gullfaks Rimfaksdalen – Reduksjonen skyldes i all hovedsak mer effektiv boring enn ventet og betydelige reduksjoner i operasjoner til havs.

Sverdrup byggetrinn I – Reduksjonen skyldes hovedsakelig mer fordelaktige markedsforhold, blant annet relatert til konstruksjon av feltsenter og boring av brønner.

Flyndre – Økningen skyldes hovedsakelig økte modifikasjonskostnader på vertsplattformen Clyde, som et resultat av at omfang og kompleksitet var underestimert.

Aasta Hansteen – Siden desember 2015 har operatøren sett en tydeleg forbedring i framdriften ved verftet, og framdriften i prosjektet er nå god. Sidan siste rapportering i fjor er investeringsanslaget tilnærmet uendret.

Gina Krog – Økningen i investeringene er delvis motvirket av reduserte kostnader for boring, rørleidninger og undervanns-system, og at kostnader for lagerskip er bokførte som driftsutgifter. Siden i fjor har operatøren sett en tydelig bedring i prosjektet og framdriften er nå god.

Polarled – Det er ingen store endringer i investeringsanslaget sidan samme rapportering i fjor.

Martin Linge – Sidan rapportering i fjor har operatøren informert departementet om at oppstart er ytterligere forsenket til andre/tredje kvartal 2018. Det blir arbeidet med å stadfeste de økonomiske konsekvensene av dette.

For Ivar Aasen og Maria er det ingen eller små endringer i investeringsanslaget sammenliknet med overslagene i PUD/PAD, og det samme gjelder sammenliknet med forrige rapportering fra i fjor. Tilsvarende gjelder for Oseberg Vestflanken 2 som nylig er blitt godkjent.