Ptil førte i dagene 19.–21.9.2016 tilsyn med Safe Scandinavia.

Hensikten med tilsynet var blant annet å følge opp hvordan Prosafe hadde håndtert avvik som ble påvist i tilsyn i september 2015.

– Flere av disse avvikene viste seg ikke å være fulgt opp av selskapet. Ptil ser på dette som et alvorlig brudd på regelverkets krav til oppfølging og avviksbehandling, skriver Ptil i en melding.

På bakgrunn av dette har de varslet følgende pålegg:

“Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf styringsforskriften § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegger vi Prosafe AS å gjennomgå selskapets system for oppfølging av identifiserte avvik, slik at avvikene korrigeres, årsakene kartlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen. Effekten av tiltakene skal evalueres”.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15. januar 2017.