Ptil førte september tilsyn med Safe Scandinavia. Hensikten med tilsynet var blant annet å følge opp hvordan Prosafe hadde håndtert avvik som ble påvist i tilsyn i september 2015.

Fakta

PÅLEGG

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Flere av disse avvikene viste seg ikke å være fulgt opp av selskapet. Ptil ser på dette som et alvorlig brudd på regelverkets krav til oppfølging og avviksbehandling.

I overensstemmelse med varslet har Ptil gitt Prosafe følgende pålegg:

“Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf styringsforskriften § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegger vi Prosafe AS å gjennomgå selskapets system for oppfølging av identifiserte avvik, slik at avvikene korrigeres, årsakene kartlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen. Effekten av tiltakene skal evalueres.