Problemet oppsto under opprensking av brønnen.

– Tre oljebrønner er ferdigstilt tidligere med godt resultat, og vi har nå også boret tre gassbrønner. Den ene av disse har blitt stående en stund fylt med renset borevæske, og det er mer utfordrende å få renset opp denne enn de to andre, sier Martin Borthne, direktør for drift og prosjekter i Total E&P Norge.

– To av brønnene er renset opp og har strømmet via testutstyret på boreriggen, og for den tredje arbeider vi fortsatt med henblikk på å løfte væsken ut av brønnen.

Tror på produksjon
Borthne håper og tror at brønnen kan reddes.

– Vi går varsomt fram for å minimere risiko for skader på utstyret i brønnen. Operasjonen foregår ved hjelp av kveilerør (coil tubing), for å pumpe inn væske og få sirkulasjonen tilbake. Dette fører til at vi bruker mer tid, men vi er fortsatt optimistiske og tror at vi også vil få denne brønnen i produksjon.

Prislappen øker
Investeringsanslaget for Martin Linge-utbyggingen har økt med 7,4 milliarder kroner siden utbyggingsplan ble levert. Hovedsakelig skyldes dette økte kostnader knyttet til plattformdekket.

Produksjonsstart er blitt utsatt flere ganger, og planen er nå oppstart i 2. eller 3. kvartal 2018.

Ifølge Statsbudsjettet jobbes det nå med å tallfeste de økonomiske konsekvensene av den siste utsettelsen.

«Utsettelser i prosjektet har følgekostnader, særlig knyttet til å gjenforhandle kontrakter som får endret oppstart og økt tall av prosjektspersonell involvert i ferdigstilling og oppstart», skriver Regjeringen.