Green Petroleum Cluster kan bidra til radikale endringer i «det grønne skiftet» og betydelige kostnadsreduksjoner.

I forbindelse med årsmøte til den nye petroleumsklyngen forrige uke, var blant andre Statoil, Sintef, NTNU, Vestbase, Aker Solutions, Reinertsen, Kværner, Kongsberg, Linjebygg, Ocean Network med flere samlet til debatt om «Hvilke konkurransefortrinn har petroleumsnæringen i Trøndelag/ Nordmøre i «det grønne skiftet»?».

Optimisme 
Torje Saur i Statoil bidro til optimisme med sitt foredrag om områdeutvikling i Norskehavet og Barentshavet, og mulighetsbildet det kan ha for oljenæringen. Det er oppløftende at Statoil så langt med hjelp fra markedet, har klart å redusere utbyggingskostnadene med rundt 50 prosent på prosjekter som eksempel Johan Castberg. Både for Norge og en samlet oljenæring bidrar dette til økt optimisme ved at også andre utbyggingsprosjekter kan bli realisert om kort tid, selv om oljeprisen fortsatt er lav.

Innovasjon
Peter Mikael Høvik, konstituert daglig leder for den nye petroleumsklyngen «Green Petroleum Cluster» innledet debatten med å peke på at dagens klima- og miljøutfordringene vil gi nye rammebetingelser for næringen i kombinasjon med oljeselskapenes sterke fokus på kostnadsreduksjoner. I tillegg trakk han frem at «det grønne skiftet» også kan være en ny stor mulighet til å skape nye arbeidsplasser gjennom innovasjon.

– Skal oljeselskapene kutte ytterligere kostnader, må dette komme fra blant annet bedre anvendelse av eksisterende teknologi, ny teknologi, og vurdering av alternative kontraktsformer og samarbeidskulturer. Her vil en klynge som «Green Petroleum Cluster» kunne bidra sterkt, ved at regionen har en oljenæring som er verdensledende innen teknologi, forskning, utdanning, og i tillegg har en meget fremtidsrettet leverandørindustri, sier Høvik i en pressemelding.

De viktigste konkurransefortrinnene petroleumsnæringen i regionen har, er:

  • En region hvor det foregår radikal innovasjon
  • Landet største og sterkeste faglige miljø innen utdanning og forskning
  • Forskningsinfrastruktur
  • Unik kompetanse på Co2 fangst og lagring
  • Et stort antall bedrifter som er banebrytende innenfor «Havrommet»
  • Verdensledende kompetanse og erfaring innen som kan overføres til nye grønne næringer.
  • Leverandørindustri
  • Gode og etablerte møteplasser for kunnskapsdeling og samarbeid (klynger)