I mars i fjor avslørte Sysla og Offshore.no at minst 10 ansatte i Petroleumstilsynet (Ptil) eide aksjer i oljeselskaper som er under Ptils tilsynsmyndighet.

Avsløringene endte med at Petroleumstilsynet endret regelverket, og de ansatte fikk beskjed om å selge aksjene. Ingen Ptil-ansatte fikk fra da av eie eller handle med oljeaksjer.

Åtte av dem ville imidlertid ikke gi seg uten kamp, og klaget saken videre til Arbeids- og sosialdepartementet.
Ikke medhold
I oktober i fjor besluttet departementet at to ansatte med utelukkende administrative oppgaver fikk beholde aksjene, mens seks kolleger med tilsynsansvar og kontakt med selskapene fikk en frist til å selge innen midten av januar 2016.

De seks klaget saken inn for Sivilombudsmannen. Klagen er nå ferdig behandlet, og de seks fikk ikke medhold.

«Ombudsmannen har kommet til at det ikke er grunnlag for å reise avgjørende rettslige innvendinger mot departementets begrunnelse  og standpunkt,» skriver Sivilombudsmannen i sin konklusjon.

– I en sak som dette, der det handler om sikkerhet og tillit til tilsynsorganet, skal det svært mye til for at ombudsmannen kommer til en annen konklusjon enn myndighetene, sier kontorsjef Bjørn Dæhlin hos Sivilombudsmannen.
– Ikke grundig nok
Advokat Frode Steindebakken Rognsaa i fagforeningen Tekna representerte de Ptil-ansatte i saken. Han er ikke fornøyd med Sivilombudsmannens saksbehandling.

– Faglig sett mener jeg at det ikke er gjort en grundig nok vurdering, sier Rognsaa.

Advokaten mener blant annet det er urimelig at endringen av praksis har fått tilbakevirkende kraft. I et brev til Sivilombudsmannen har han tidligere pekt på at aksjene ble ervervet i tidligere arbeidsforhold, at de var kjent for Petroleumstilsynet ved tiltredelse og at det aldri har vært stilt spørsmål ved deres habilitet gjennom utførelse av arbeidsoppgaver i Ptil.

– Vi var veldig opptatt av spørsmålet om tilbakevirkende kraft. Jeg skulle ønske ombudsmannen gikk dypere inn i denne problemstillingen, sier Rognsaa.

Snart avsluttet

Ifølge Bjørn Dæhlin vil det alltid være en avveining hvor dypt man skal gå i behandlingen av denne typen saker.

– I dette tilfellet var det imidlertid svært liten tvil om hva konklusjonen ville bli. Dermed var det ikke naturlig å gå inn i en lengre, teoretisk avhandling av spørsmålene, sier han.

Petroleumstilsynet satte iverksettelsen av departementets vedtak på vent da saken ble klaget inn til Sivilombudsmannen. Nå er prosessen satt i gang igjen.

– Vi tar avgjørelsen fra Sivilombudsmannen til etterretning. Beslutningen om å selge aksjer er kommunisert til de det gjelder. Salgsprosessen er nesten avsluttet, uttaler pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.